SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?nsan Olmam Neyi Gerektirir?
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Sen kimin kulusun? Kimin ümmetindensin? Dinin nedir? Kitab?n nedir? K?blen neresidir? Nereden geldin? Nereye gideceksin? Niçin geldin?”gibi temel sorular çocuklu?umuzdan itibaren gerek kendimizi anlamada gerek yarat?l?? gayemizi kavramada gerekse de kabir hayat?nda muhatap olaca??m?z sorulara ön haz?rl?k mahiyetinde sorulan insan?n varolu?una dair çok esasl? sorulard?r. Bütün bu sorular?n sorulmas?n?n ana hedefi; insana var olu?unun sebebini kavratmaya yöneliktir. Bu sorulara verilecek cevaplar? Kur’ân-? Kerim’deki ayetlerden ?öyle takip edebiliriz:

“Ey Rasûlüm! Onlara o vakti hat?rlat, hani Rabbin, Âdemo?ullar?ndan, bellerinden zürriyetlerini ç?kard?, onlar? kendi nefislerine ?ahit tutarak: Ben sizin Rabbiniz de?il miyim? Dedi.  Onlar da: Evet, sen bizim Rabbimizsin dediler.”(A’raf Sûresi, 7/172-173, Elest Bezmi’ndeki söz)

“Rabbin meleklere: 'Ben, balç?ktan, i?lenebilen kara çamurdan bir insan yarataca??m. Onu düzenleyip ruhumdan üfledi?imde ona secdeye kapan?n' demi?ti.”(Hicr Sûresi,15/28-29; Sad Sûresi, 38/72, Allah’?n ruhundan nefyetmesi)

“Muhakkak biz insan? ahsen-i takvîmde yaratt?k.”(Tin Sûresi, 95/4, En güzel ?ekilde yarat?lmas?)

 “Biz, emaneti göklere, yere ve da?lara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yana?mad?lar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O cidden çok zalim, çok cahil bulunuyor.”(Ahzab Sûresi, 33/72, Sorumlulu?u/Emaneti yüklenmesi)

“Hani Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yarataca??m' demi?ti.”(Bakara Sûresi, 2/30-34, Halifeli?i)

Bu ayetlerden hareketle esasen insan; elest bezmindeki sözünün fark?nda, Allah’?n (c.c) kendisine Ruh’undan nefyetti?inin idrakinde, ahsen-i takvîm üzere yarat?ld???n?n ?uurunda, emaneti yüklendi?inin, halife oldu?unun hakikatine mutab?k, cüz’i irade sahibi ve z?tl?klardan haberdar oldu?unun bilincinde olan, ayr?ca bu hakikatleri akl?na, gönlüne ve kalbine tasdik ettiren kimsedir.

 

?nsan Nedir?

Dünya üzerinde göz ile görünen mahlûkat dört varl?ktan mürekkeptir. Bunlar; madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlard?r. Her bir varl?k Cenâb-? Allah’?n iradesi çerçevesinde bir önceki varl???n özelli?ine sahip, ancak ilave özellikleri de ku?anarak yarat?lm??t?r. Bu ba?lamda madenler, farkl? unsurlar?n bir araya gelmesi ile olu?urlar. Yani madenin en önemli özelli?i farkl? unsurlar? bir arada bar?nd?rmad?r. Bitkiler, farkl? unsurlar? bir arada bar?nd?rma özelli?ine ilave olarak beslenme, üreme, büyüme, yok olma özelli?ini ku?anarak yarat?lm??t?r. Hayvanlar, farkl? unsurlar? bir arada bar?nd?rma, beslenme, üreme, büyüme, ölme özelli?ine ilave olarak hareket ve duyular? da ku?anarak yarat?lm??t?r.

?nsan ise farkl? unsurlar? bir arada bar?nd?rma, beslenme, üreme, büyüme, ölme, hareket ve duyular özelli?ine ilave olarak dü?ünme/akletme özelli?ini de ku?anarak yarat?lm??t?r. ?nsan,  dü?ünme/akletme özelli?ine ilave olarak iman gibi bir nimet ile iki emanetin sahibidir. Ayr?ca di?er canl?lardan farkl? olarak insan dört temel vas?fla donat?lm?? bir varl?kt?r. Bu vas?flar; do?ru ile yanl???, adalet ile zulmü, faydal? ile zararl?y?, iyi ile kötüyü ve çirkin ile güzeli ay?rt etme özelli?idir. Dolay?s?yla insan, di?er varl?klar?n sahip olduklar? özelliklere ilave hususiyetler ile yarat?ld???ndan dolay? mahlûkat?n en üstünü ve en ?ereflisi konumundad?r. Bu yüzden Allah’?n (c.c) adaleti gere?i imtihandan geçmektedir.

Ancak bu kabiliyetler hem insan?n hem de toplumlar?n nihai konumunu belirlemede merkezi bir fonksiyon arz etmektedir. Bu özellikler temelinde be?er toplumlar?nda; do?ru ile yanl???n ay?rt edilmesinden “ilimler”, iyiyle kötünün ve güzelle çirkinin ay?rt edilmesinden “ahlak ve din”, faydal?yla zararl?n?n ay?rt edilmesinden “ekonomi”, adalet ile zulmün ay?rt edilmesinden ise “siyaset ve hukuk” ortaya ç?km??t?r. ??te insan?n sahip oldu?u kromozomuna di?er canl?lardan farkl? olarak yüklenen bu çe?itlilik toplumlar?/dünyay? bu hale getirmi?tir.

Meydana koydu?umuz bu hususlar ?????nda insan?n do?u?tan iyinin, güzelin, do?runun, faydal? ve adil olan?n taraf?; kötünün, çirkinin, yanl???n, zararl? ve zulmün kar??s?nda olan bir varl?k oldu?unu hat?rla(t)mam?zda fayda bulunmaktad?r. Bu yüzden insan; en güzel biçim (ahsen-i takvim)(Tîn, 95/4)ile sefiller sefili (esfel-i sâfilîn) (Tîn, 95/5)derekesine dü?me özelli?i aras?nda yarat?lm?? ve imtihana tabii tutulmu?tur. ?mtihan?n kurallar?n? yerine getirebilenler yarat?lm??lar?n en ?ereflisi (e?ref-i mahlûkat) olurken, gere?ini yerine getiremeyenler hayvandan a?a?? (bel hüm adal) (A‘râf, 7/179) bir seviyeye dü?mektedir.

?üphesiz insan?n konumu muazzam bir denge ile yarat?lm?? olan kâinattaki dengeye (adalete) mi veya dengesizli?e (zulme) mi hizmet etti?ine göre ?ekillenmektedir. Daha önce vurgulad???m?z gibi Rabbimiz kâinattaki her ?eyi insan için yaratm?? ve insan? da yarat?lanlar?n hepsinden üstün k?lm??t?r. Ba?ta bu üstünlük olmak üzere Rahman sûresinde insana verilen anlama, düzen, kalem ile yazma ve di?er tüm nimetler gerçekte surenin ilk ayetinde de geçti?i üzere Cenab-? Allah’?n insana olan rahmeti, merhameti ve ?efkati sebebiyledir.

“Biz hakikaten insano?lunu ?an ve ?eref sahibi k?ld?k. Kendilerine güzel r?z?klar verdik, yine onlar? yaratt?klar?m?z?n pek ço?undan cidden üstün k?ld?k.”

Di?er bir ayette ise;

“Kendisinden isteyebilece?iniz her ?eyi size vermi?tir. Allah'?n nimetini sayacak olsan?z bitiremezsiniz.”  buyurularak insana verilen tüm nimetlere dikkat çekilmi?tir.

Verilen bunca nimetin kar??l???nda bizden istenen ise sadece kulluk görevidir. Dolay?s?yla insan, sadece suret itibariyle de?il ayn? zamanda dü?ünce ve eylemleri itibariyle de bunlar?n fark?nda olarak ya?ayan ve e?ref-i mahlûkat makam?nda olan kimsedir. Di?er bir ifadeyle Yarat?c?s?n?n; “Ben, insanlar? ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yaratt?m” ayetinde aç?kl??a kavu?an maksad?n fark?nda olan ve bu maksada göre ya?amaya çal??an kimsedir.

Ne mutlu bu duygu, dü?ünce ve eylem üzere olanlara…

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net