SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir önceki say?dan devam?…

 

Sâd?k karde?im ?hsan Efendi, daha evvelce de arz etti?im gibi tabiî ki yapt???m?z birçok fiil taklit ile ba?lar. Burada arz etmeye gayret etti?im mana, o taklitte kalmamakt?r. ?imdi bir çocu?u dü?ün, oyun oynarken bir sopay? bacaklar?n?n aras?na al?r, sanki at?n s?rt?ndaym?? gibi a?z?yla da ses ç?kararak ko?ar oynar. At?n üzerinde gördü?ü süvarileri taklit eder. Kendisini güzel bir Arap at?n?n üzerinde dörtnala ko?uyormu? gibi hisseder. Bu merak? ve taklidi yeti?kin oldu?u zaman yapaca?? i?lere âdeta bir köprüdür. ?imdi k?rk ya??nda bir adam dü?ün, baca??n?n alt?na sopay? alsa, be? ya??ndaki çocuk gibi d?g?d?k d?g?d?k diye meydanda ko?sa napars?n? ?a??r?p kal?rs?n. Hatta daha da ?srar ederse o ki?iyi t?marhaneye at?p tedaviye al?rlar. Yine çocu?un namaz k?l???n? dü?ün; sa??na soluna bakar, namaz k?lan büyüklerini taklit edip yat?p kalkar. K?rk?na ellisine geldi?inde ayn? ?ekilde yaparsa halk aras?nda onunla istihzâ edilir. Hatta namazla istihzâ etti?i dü?ünülürse kad? efendi taraf?ndan sopaya çekilir. Ayn? ?ekilde insan devam edegelen ibadet ve taat?ndan zevk-i manevî alm?yorsa, seneler geçti?i halde ibadet ve taat?n kalbinde uyand?rd??? bir ne?e yoksa ve o güzellikleri irfan?yla fehmedemiyorsa burada bir nâk?sl?k yok mudur? Yani ki?i tefekküre vesile olacak ilme sahip de?ilse bile en az?ndan bu eksikli?in sebebini tefekkür etmek makam?nda de?il midir? Bunu dahî dü?ünse ki?i irfan sahibi olur. Zîrâ “Ki?i noksan?n bilmek gibi irfan olmaz.” demi?ler. Bu mana çok önemlidir. Zîrâ ki?inin taklitten kurtulmas? ve tefekkür makam?na ç?kabilmesi için dert sahibi olmas? lâz?md?r. ?öyle bir insanl?k sahas?na bak, neler icat edilmi? ve neler ke?fedilmi?tir. Ziraat, bar?nma, yiyecek, içecek ihtiyaçlar? bu sahadaki icat ve ke?ifleri do?urmu?tur. ?nsan kendisine lâz?m olan ?eyi fark edince onu bulmak ve elde etmek derdine dü?er. Rahat? için yahut ihtiyac?n? gidermek için o sahada gayret eder, kafa yorar, mesaisini harç eder. Ma‘nâ ilmi de böyledir. Ki?i manevî eksikli?ini, nâk?sl???n? hissetmeden, o mana derdini çekmeden taklitten kurtulamaz. Izd?rab? olmayan, çileyi bilmeyen ki?i derman? ne bilsin! ??te mür?idler insan?n r?zay? tahsil edebilmesi için lâz?m olan a?k halini, derdi art?rmak suretiyle ve ki?iye acziyetini ve nâk?sl???n? bildirip onu kemâle ko?turmak suretiyle kalpleri uyand?r?rlar.

K?ymetli ?hsan Efendi o?lum, baz? sözleri tekrar ediyorum, fark?nday?m. Lâkin evvelce yazd???mda o sözlere muhatap olan ?hsan Efendi ile ?imdi ?u sat?rlara muhatab olan ?hsan Efendi ayn? de?il. Binâenaleyh baz? kelâm?n tekrar? îcab ediyor. Her rekâtta Fâtiha’y? tekrar ederiz. Zîrâ secdeden kalkan ki?i ba?ka bir benlikle k?yam eder. O bulu? ile ve o makamdaki yak?nl??? ile Fâtiha’y? tekrar eder. Neyse, ?imdi bu kals?n. Amma tefekkür etmek üzre bir yerde kals?n. Hak celle ve âlâ Kur’ân-? Kerîm’inde “Elestü bi rabbüküm” buyuruyor. Yani “Ben sizin Rabbiniz de?il miyim?” Kullar?n?n da cevaben “Belâ” yani “Bilakis (Yâ Rabbi, sen bizim Rabbimizsin)” diyerek tasdik etti?ini beyân buyuruyor.

Cenâb-? Hakk “Ben sizin Rabbinizim de?il mi?” diye sorabilirdi. Amma kelâm?nda böyle buyurmad?, bu, muhakkak bir sebebe mebnîdir. Müfessirler ve âlim olan zâtlar bu âyetin tefsirinde ?u hikmete dikkat çekmi?lerdir: Hak Teâlâ “Ben sizin Rabbinizim de?il mi?” diye sorsa belki ?uursuzca, tefekkür etmeden hatta korkudan, bilmeden tasdik edilebilirdi. Ama suâl menfî soruldu. “Sizin Rabbiniz de?il miyim?” suâline muhâtab olan ki?ide, Hak Teâlâ’y? Rabbi olarak tasdik etmezse kendisini nas?l bir musibetin bulaca??n? ve Allah’s?zl???n nas?l bir helâk oldu?unun derdini idrak vard?r, bu yüzden o idrakle, ?uurlu bir ?ekilde “Belâ” diye cevap verdi. ??te bu arz etti?im tefsirin az evvel bahsi geçen mevzular? nas?l cem etti?ini fark etmi?sindir. Yani ruhlar âlemindeyken bile bizler tefekküre, ?uurla imana sevk edildik. Bu sevk edili?te dahî derde talib olduk. ?nsan derdini idrak etmekle derman? müdrik k?l?nd?. Ol sebeptendir ki, mü’mînler o kimselerdir ki onlar?n derdi Allah’t?r ve Allah’tan ayr? kalma korkusu manas?na gelen takvad?r. Bunun kar??l???ndaki derman ise Cenâb-? Hakk’a kurbiyyet ve cemâlullaht?r. ??te tefekkür, ki?iye cemâlullah s?rlar?n?, Cenâb-? Hakk’?n tecellîyat âyetlerini açan önemli bir miftâht?r. ?badet irfandan ayr? olamaz. Bu irfan?n ak?lda karar k?lmas?na ve akl? nurland?rmas?na tefekkür denir. Böyle bir saat tefekkür etmek, irfandan mahrûm olarak yap?lan yetmi? sene ibadetten üstündür.

Dervi? ?hsan Efendi o?lum, insanlar?n ço?u kalb iklimini ve tefekkürün Hak kat?ndaki de?erini bilemezler. Hâlbuki Cenâb-? Hakk bizi tefekküre sevk edecek ne çok ?ey halk etmi?tir. Bunlar? saymakla ta’dât edemeyiz. Lâkin küçük bir misal verece?im. Belki bu küçük misalle büyük manalara karde?lerini sevk edebilirsin. Bazen bir ?ey dü?ünürüz. O dü?ündü?ümüz kar??m?za ç?k?verir. “Ak?ama ?u olsayd? da yeseydim.” dersin, ak?am eve gelirsin, bakars?n ki can?n?n çekti?i ?ey sofrada duruyor. Demek ki tefekkür sahas?n?n bir vücûdu var. Hak celle ve âlâ dü?üncelerimize de vücûd veriyor. Rahmetinden dolay?d?r ki kötü dü?üncelerimize günah yazm?yor. Ancak iyi dü?ündü?ümüz ?eyleri daha yapmadan sevap olarak meleklerine yazd?r?yor. Bu acîb bir ?eydir. Demek ki tefekkür, dü?ünmek, hat?rdan bir ?eyi geçirmek onun bir âlemde vücûd bulmas?na sebebiyet veriyor. Hatta o vücûdiyeti bu âleme dahî intikal ediyor. Bu misali ba?ka bir misalle kuvvetlendirelim. Ki?i Kâbe-i Muazzama’da kalbinden gelen kötü bir dü?ünceyi yahut hat?r?na gelen bir günah? hemen defetmez de hayalinde onu büyütmeye ve i?lemeye devam ederse sanki o günah? i?lemi? gibi muamele görüyor. Allah muhafaza eylesin! Bak, demek ki onun bir vücûdu var yani tefekkür küçük bir ?ey de?il. ?imdi bu misalin tersini dü?ün.

Zikrullah ile tenvir olmu? bir kalb, Cenâb-? Hakk’?n tecellîlerine ?âhid olmu? bir göz, Allah Teâlâ’n?n râz? oldu?u hislerle dolmu? bir sîne tefekkür etmeye ba?lad??? andan i’tibaren derecesini ancak Cenâb-? Hakk’?n takdir edebilece?i çok büyük bir ibadete mazhar oluyor. Ayn?, bedenen bu âlemde ibadet etmi? gibi ecir al?yor, Cenâb-? Hakk’a kurbiyyet ad?mlar?n? atm?? oluyor. Hem de bunu yaparken, hariçte bu yapt??? görünmedi?i için bu ibadetin zâyi olmas? mümkün olmad??? gibi kulun nefsi bile buradan pay alam?yor. Melekler ve insanlar hatta ?eytanlar dahî onun o halinden haberdar olam?yor. Zîrâ Cenâb-? Hakk husûsî ar??n?n taht?nda(alt?nda) halk etti?i âlemlerden bir âlem içerisinde bu râz? olunan tefekküre bir vücûd veriyor ve harem-i subhanisinde onu muhafaza ediyor. ??te bu halin beyân? için Fahr-i âlem Efendimiz buyuruyor: “Lâ ibadete kettefekkür, tefekkür gibi ibadet yoktur.” Yani böylesi bir ibadete te?bih edilecek(benzer) ve ortaya konulabilecek, misal te?kil edecek amel yoktur. Böyle oldu?undan Hak Teâlâ kendi ilâhî hazinesinden buna bir ücret tayin eder. Bu ücretin derecesi amelin cinsinden olup ba?ka ibadetlere verilen ecirlerle ölçülemez.

?hsan Efendi o?lum, sohbet bu derecelere kadar ç?km??ken ?imdi dönüp de taklide bakabilir misin? Taklitin esamesi bile okunmaz. ?u kadarc?k sat?rdan sonra bile herhangi bir ki?inin taklidî hallere art?k tenezzül etmeyece?ini dü?ünürsek zevât-? kiram (kerîm olan yüce insanlar?n) bu halde bulunan ki?ilere tenezzül edebilece?ini hiç dü?ünebilir miyiz? Peki ya Cenâb-? Hakk taklit ile Nefs-i Emmâre derekesinde olan? tenezzül buyurup hiç muhatab kabul eder mi? Böyle oldu?u halde bo?az?na kadar günaha batm?? ki?i “Ah ben ne yapt?m!” diye inler, “Aman yâ Rabbî!” diyerek Hak kat?ndaki ?ahsiyetini birazc?k tefekkürle aman dilerse o rahmet kap?lar? ona ard?na kadar aç?l?r. Yani ki?i de?il ibadet ve taat?n? idrak ile yapmak, günah?n? dahî günah oldu?unu idrak ederek yapsa yine Cenâb-? Hakk’?n kat?nda makbul say?lacak hale ve amele ula??r.

K?ymetli ?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hakk taklitlerimizi tahkîk eylesin. Taklit ile tok gibi görünüp aç olmaktan muhafaza eylesin. Taklide gözümüzü aç?p da tefekkürlere gözümüzü yummaktan muhafaza eylesin. Akl?m?z?, kalbimizi pür-nur eylesin. Kalplerimizdeki ucûbât-? ?eytaniyyeyi, sad?rlar?m?zdaki vesavis-i nefsaniyeyi izâle edip ilhâmât-? rabbânîye’sini gönüllerimize havale eylesin. Ölmeden evvel nefsini muhasebeye çeken, hesap gününden evvel kendi hesab?n? görmeye çal??an âkil ve sâlih mü’mînlerden eylesin.

Allâhümme elhimnî rü?dî ve e’?znî min ?erri nefsî / Yâ Rabbî, Sen bana kâmil îmân?n yolunu ilham eyle. Ve beni nefsimin ?errinden, nâk?sl???ndan, nefsime dü?erek Seni unutmak belâs?ndan muhafaza et.

Âmin.

Sübhâne rabbike Rabbi’l-izzeti amma yasifûn vesselâmun ale’l mürselîn ve âlihi velhamdülillahi Rabbi’l-âlemîn.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net