SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?imdi Ku?a Benzedi!
Serkan ZEYBEKER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Baz?lar? ?slam’da reform yapmak istiyor. Subhanallah, ?a??lacak ?ey! ?slam ile asl? bozulmu? olan inan??lar neden bir tutuluyor? Bu türedilerin ?slam’dan anlad?klar? acaba nedir?

Anlamak için, önce anlamak istenen ?eye gönül aç?lmal?. Temiz bir kalp ile o ?eye yönelmeli. Herhangi bir önyarg? sahibi olunmamal?. Yoksa anlad???m?z ?ey, o ?ey olmaz.

K?rm?z? caml? bir gözlükle etrafa bakan, etraf? k?rm?z?yla kar???k zanneder. O gözlü?ü ç?karmadan gördü?ü hiçbir ?ey hakikatin ta kendisi de?ildir.

Misâl; ?a??n?n çift görmesi, asl?nda bak??taki bir ar?za de?il midir?

Demek ki do?ru bir bak?? olmadan, do?ruyu bulmak da olmaz…

Din-i Mübin-i ?slam, Allah’?n (c.c) yeryüzüne gönderdi?i son Nebinin (s.a.s) tebli? etti?i dindir. Bu dinin kitab? Kur’an, yeryüzüne nüzul eden son ilahi kitapt?r. Gönüllere ?ifa, ak?llara ziyâd?r.

Herkes için mi? Normalde bu sorunun cevab? tabiidir ki, evet olmal?d?r. Fakat daha dikkatlice tefekkür edersek, bu evet cevab?na baz? istisnalar koymak gerekir. Çünkü elbette ki Kur’an öyle olsa da, ona bakan herkes do?ru bir bak??la ona yönelmemektedir. Yoksa yeryüzünde mümin olmayan kalmazd?. Rabbimiz (c.c) kitab?nda ?öyle buyurmaktad?r:

(Habîbim)Sana Kitab? indiren odur. Ondan bir k?s?m âyetler muhkemdir ki bunlar Kitab?n anas? (temeli) dir. Di?er bir k?sm? da müte?âbihlerdir. ??te kalplerinde e?rilik bulunanlar s?rf fitne aramak (ötekini berikini sapt?rmak) ve (kendi arzular?na göre) onun te'vîline yeltenmek için onun müte?âbih olan?na tâbi olurlar. Hâlbuki onun te'vilini Allahtan ba?kas? bilmez, ilimde yüksek payeye erenler ise: ‘Biz Ona inand?k. Hepsi Rabbimiz kat?ndand?r’ derler. (Bunlar?) salim ak?llardan ba?kas? iyice dü?ünmez.”(Âli ?mrân, 7)

Kalplerinde e?rilik olanlar… ??te bu kimseler için Kur’an hidayet kayna?? olmaz. Doktorun verdi?i ilac? kullanmay?p yan?nda tutan?n ?ifa bulamayaca?? gibi; bakt?klar? Kuran gözlerinden öteye, okuduklar? Kuran a??zlar?ndan öteye yani kalplerine i?lemez.

Çünkü bunlar?n derdi kendilerini dine uydurmak de?il, dini kendilerine uydurmakt?r. Kendine uyan k?s?mlar? al?r, uymayanlara k?l?f ararlar.

“Kuran?n bu emrine uyarsam nefsime a??r gelir, bunu biraz k?rpal?m. Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle demi?, buna uyarsam ?unlar? kaybederim, bunu da biraz k?rpal?m. Din böyle demi?, uyarsam kâfire mahcup olur ?irin görünemem, bunu da biraz k?rpal?m. Bunu da, bunu da, bunu da… Hah ?imdi din oldu!”

Hâlbuki Allah (c.c), din olarak yaln?z ?slam’dan raz?d?r.

Hidayet rehberi ?slam’?n prensipleri nerede, hevân?n mahsulü olan sapk?n evhamlar nerede?

Rabbimiz (c.c) buyuruyor:

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”(Furkân, 43)

Ve yine buyurur ki:

“Ayetlerimizde ilhada sapan sapk?nlar (ayetlerimize yalan diyenler) elbette Bize gizli kalmazlar. O halde ate?e at?lan m? hay?rl?d?r, yoksa k?yamet gününde güven içinde gelecek olan m?? Dü?ünün de istedi?inizi yap?n, çünkü o her ne yaparsan?z görür.”(Fussilet, 40)

Allah (c.c) hakk? hak bilip ona tabi olanlardan, bat?l? bat?l bilip ondan uzak duranlardan eylesin.

Âmin, âmin, âmin. Bi hürmeti Tâ-hâ ve Yâ-sîn…

4

18/09/2018 Zaman, Tasavvuf Zaman?d?r

4

09/03/2018 ?imdi Ku?a Benzedi!

4

29/10/2017 Kem Alet ?le Kemâlât Olmaz

4

17/07/2017 Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

4

23/02/2017 Kad? Burhaneddin Çilehanesi

4

25/10/2016 Kutbu?l-Aktâb

4

09/03/2016 Ricâlü?l-Gayb

4

31/01/2016 Mür?it Kimdir?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net