SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hayata ibret nazar?yla bakmak, tefekkür etmek ne kadar da k?ymetli… Hiç k?ymetli olmasa Rasûlullâh Efendimiz (s.a.s):

“Bir saat tefekkür bazen bir sene (nafile) ibadetten daha hay?rl?d?r.(Suyutî, Câmiu’s-Sa?îr, II/127; Aclûnî, I/310) buyurur muydu?

Üstad?m Abdullah Demircio?lu Hocam “Bir kuru yapra??n dal?ndan kopup topra?a dü?mesi bile anlayana yeter” diyerek, ‘yeter ki insan?n anlay??? olsun, dü?ünsün’ der gibi çevremize ?öyle ibretle bakabilmenin ne kadar k?ymetli oldu?unu bizlere hat?rlat?yor.

?bretle bakmak dedik ya efendim, geçmi? zaman içinde hayata ibretle bakan ve hayat? ibretlik bir Allah dostu ya?arm??, Behlûl Dânâ Hazretleri. Mübarek insan öyle zamanda ya?am?? ki, Asr-? Saadet’ten sonra zühd hayat?n? devam ettiren sûfî hayat?n?n kâlde de?il halde ya?and??? bir dönem. Câfer-i Sâd?k, Dâvûd-i Tâî, Habîb-i Acemî, ?mâm-? A'zam Ebû Hanîfe gibi ilim ve irfanda zirve yapm?? Hakk dostlar?n?n dönemi. Onlar bir ba?kaym?? azizim, bir ba?kaym??.

Dal?ndan kopup dü?en savrulan kuru yapra?a bak?p dü?ündü?ümüz gibi Behlûl Dânâ Hazretleri de viran olmu? bir evin y?k?lmak üzere olan duvar?na bak?p kendi ak?betini dü?ünürmü?. Peygamberler hariç ak?betinden kim emin olabilir ki? Ve efendim duvar bir gün ans?z?n y?k?l?vermi?. Behlûl Dânâ Hazretlerinin gönlü sevinçle dolmu?. Onun bu haline anlam veremeyen insanlar meraklan?nca sormu?lar halinin hikmetini.

“Duvar meyilli oldu?u tarafa y?k?ld?” demi?.

“Bunda ?a??lacak ne var?”demi?ler.

“Mademki dünyadaki her ?ey nihâyetinde meyletti?i tarafa y?k?l?yor, benim de meylim Hakk’a do?rudur, o hâlde ben de ölünce Hakk’a var?r?m. Ey ahâlî, rükû ve secdelerimizle Hakk’a meylimizi art?ral?m ki ba?ka yönlere y?k?lmayal?m!” demi? mübarek insan.

 

Allah yolundan bizi,

Ay?rmas?n hepimizi,

Zikri ile ya?ats?n,

?ükrü ile donats?n.

 

Meylimiz hep O´na (c.c) olsun, günah?m?z olsa da hep O´na (c.c) dönelim, yönelelim ki son nefesimiz, ak?betimiz hayr olsun.

Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimizin bildirdi?i üzere ”Ki?i, ya?ad??? hâl üzere ölür.” (Müslim, Cennet, 83)

Mür?idim Abdullah Efendimin veciz sözleriyle bitirelim,

 

A?k?n ile co?tur bizi,

Yollar?nda ko?tur bizi,

Kâbe´ne ula?t?r bizi

Biz günahkâr?z Allah´?m

 

Gelelim sana ad?m ad?m,

Kalmad? dilimde tad?m,

Allah Allah´t?r evrâd?m

Biz günahkâr?z Allah´?m…

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net