SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mevlid-i ?erîf (Vesîletü?n-Necât)
Tufan ATMACA
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Benî Âdem’in Efendisine, ?iirlerin Efendisi Olan Na’tlar

Mevlid-i ?erîf (Vesîletü’n-Necât), Süleyman Çelebî Hazretleri

Allah ad?n zikredelim evvela, vacib oldur cümle i?de her kula…” sözüyle ba?layal?m. Selam ismiyle selametle ba?lay?p, Vesiletü’n-Necât’?n? tan?tmaya devam edelim. Ama gerçek ?u ki Süleyman Çelebî Hz.leri (v. H.825 / M.1421)ve di?er Nebi aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz’in (s.a.s) â??klar? bu sevday? ya?am??lar ve hissiyatlar?n?n çok az?n? bize yazarak aktarm??lar. Ne demi?tir mutasavv?flar, bu kâl ilmi de?il hâl ilmidir. Yani bizlere de Latif olan Allah (c.c) biraz nasip etsin diye belki de bu yaz?lara sar?l?yoruz ve vesile k?l?yoruz.

Yaz?m?za geçmeden önce de?erli Üstad?m?z Abdullah Efendinin Sünen-i Ebû Dâvûd derslerinde aktard??? Hâdis-i ?erif’lerden bir örnek verelim ve Peygamberimizin (s.a.s) o nurlu iklimine yelken açal?m.

Müminlerin annesi Hz. Ai?e (r.a) buyuruyor ki:

Rasûlullâh (s.a.s) her an Allah Azze ve Celle’yi zikrediyordu.” [Ebû Dâvûd, 17]

Bu girizgâhtan sonra gelelim yaz?m?za. Süleyman Çelebî Hz’lerinin Mevlîd-i ?erifinde Velâdet k?sm?na gelmi?tik.

 

4. Velâdet

Süleyman Çelebî Hz.leri bu k?sma bu ?ekilde ba?l?yor:

Bu Süleyman nice medh itsün on?

Çünkü meddâh?d?r an?n ol Gani

Ol gece kim to?d? ol hayrü’l-be?er

Anas? anda neler gördi neler

Ol rebîü’l-evvel ay?n nicesi

On ikinci gice isneyn gicesi

Çevre yan?ma gelüb oturd?lar

Mustafây? birbirine mu?tular

 

Kolay ve öz Türkçe bir Nât olan Mevlid-i ?erif’te Rebiülevvel ay?n?n on ikincisinde insanl???n en iyisinin do?du?u müjdeleniyor ve bu bölümünün ba? taraf?nda Süleyman Çelebî Hz.leri O Büyük Nebî’yi Hz. ?ani’nin, Hz. Allah’?n (c.c) medhetti?ini ve kendisinin de bu sebeple bundan aciz oldu?unu belirtiyor. [A. Aymutlu, Süleyman Çelebi ve Mevlid-i ?erif, MEB, ?stanbul, 1995, s.45-46]

Bir sonraki fas?lda Mi‘râc gecesi i?leniyor:

 

5. Mi‘râc 

Bu fas?l ?u ?ekilde devam ediyor:

... Ol gök ehli cümle kar?u geldiler

Mustafaâ’ya hayli ikrâm k?ld?lar

 

Bu fas?lda Hz. Cebrail’in (a.s) kendisine hürmet edip Bura?? getirdi?i ve ol Hz. Hakk’?n kat?na ç?kt???n? anlat?yor ve yine gök ehlinin de ikramda kusur etmedi?ini belirtiyor. Ve Hz. Allah’?n Cemalini gördü?ünü belirtiyor ve görme olay?n? bizatihi Hz. Hakk’?n bildirdi?ini söylüyor.[A.g.e, s.125-134]

 

6. Hicret

Bu fas?l Hicretten çok Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) taat?yla ve vas?flar?ndan bahsediyor.[A.g.e,  s.46.]

 

Dahi bundan sonra ol Hayru’l-be?er

Mekke’den Hakk emiyle k?ld? sefer

Mekke’den hicret k?lub gitdi Rasûl

Ol Medine ?ehrine yitdi Rasûl...

... Her kemâlat ile kâmil ?âh idi

An?n içün ol Habîbullâh idi

 

Devamla Hz. Peygamber Efendimizi (s.a.s) Hz. Allah’?n Kur’ân’da nas?l övdü?ünü, Yusuf (a.s)’dan daha güzel oldu?u, her i?ini riyas?z ve ihlasla yapt???n?, hem tevazu sahibi hem de söz ile kimseyi incitmedi?ini ve daha nice güzel vas?flar?n?n oldu?unu belirtiyor bu fas?lda. [A.g.e, s.135-139]

 

Gelecek yaz?m?zda in?allah Nasihat Fasl?yla devam ederiz.

De?erli karde?imiz, ihvan?m?z Zafer Tortum’un (v. H.1438 / M.2017), Ulu Veli Süleyman Çelebi Hz. ve ehli iman?n da ruhuna Fatiha Sûresini esirgemeyece?inizi ümit ediyorum.

Aziz ve Latif Peygamberimizin (s.a.s) yüce ruhuna, salât ve selâm?m?z? ilimler adedince iletiyor, salavat getirirken sizlerin aff?na s???n?yor ve hatalar?m?z?n düzeltilmesi ve do?ru yola iletilmemiz niyaz?nda bulunarak dualar?n?z? bekliyorum.

Dahi Zü’l-Cenâheyn olan Hocam?z?n teveccühüne mazhar olmay? arzu ediyor, çal??malar?m?zda muvaffakiyet diliyor ve tesirini halk etmesini Yüce Yaradandan istiyoruz.

Ya Rab, Kurbiyet-i ?nsan-? Kâmil nasip eyle!

Ve ahiri da’vahüm ve eni’l-hamdülillahi Rabbi’l-âlemîn.

 

Bâkî ve Kevserî selamlar...

4

18/09/2018 Ben-i Âdem?in Efendisine ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar (17) Mevlid-i ?erif - Süleyman Çelebî Hz. Vesiletü?n-Necât

4

09/03/2018 Mevlid-i ?erîf (Vesîletü?n-Necât)

4

17/07/2017 Vesiletü?n-Necât

4

23/02/2017 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (14) Mevlid-i ?erîf

4

25/10/2016 ...Peygamberin ?airi ? Hassan b. Sabit (r.a)

4

09/03/2016 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)

4

31/01/2016 \'Beni Adem\'in Efendisine, Siirlerin Efendisi olan Na\'atler - Ka\'b b. Zuheyr (ra)

4

31/10/2015 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (10) Kaside-i Bür?e

4

30/07/2015 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (9) Kaside-i Bür?e

4

26/02/2015 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (8)

4

06/11/2014 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (7) Kaside-i Bür?e

4

03/06/2014 Kaside-i Bür?e (7)

4

08/02/2014 Kaside-i Bür?e -5

4

17/09/2013 Âlimin Mür?ide ?htiyac?

4

25/05/2013 Kaside-i Bür?e

4

16/02/2013 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (4) Kaside-i Bür?e

4

03/11/2012 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar (3) Kaside-i Bür?e

4

11/08/2012 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (2) Kaside-i Bür?e

4

11/03/2012 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar - I
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net