SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mest kim Hu?yâr kim
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Erzurumlu Efe’nin kendisi gibi âlim ve fâz?l karde?i Vehbî Efendi bir keresinde Pasinler’in bir köyüne gitmi?tir. Köylüleri ziyaret edecek, sohbet edecek ve belki ihtiyaçlar?n? tespit edip tedarik yoluna gidecektir.

Köyde bir evde ahaliyle sohbet etmektedir; oysa d??ar?da ba?ka bir tecelli vard?r. D??ar?da köylerde çerçilik yapan bir zat vard?r; o da köye gelmi?tir, tütün satacakt?r. Fakat bu çerçi, hemen hiç ay?k gezmeyen birisidir. Meydanda kimsecikleri göremeyince, köylülerin nerede olduklar?n? soru?turur. Ahalinin, köylerini te?rif eden bir kâmil insan?n sohbetinde oldu?unu ö?renir. Gönlüne bir ilim a?k? dü?er, “Ben de gideyim de ?u Allah adam?ndan bir ilim ö?reneyim!” diye dü?ünür ve sohbet edilen mahalle gelir. Böylesi ilim meclislerinde daha evvel bulunmad???ndan usûl ve erkân bilmemektedir; gelir ba?kö?eye, Vehbî Efendi’nin hemen yan? ba??na oturur.

Vehbî Efendi, bu yeni misafire merhaba eder, gönlünü al?r ve sözüne kald??? yerden devam eder. Bu konu?malar, iltifatlar ve aktar?lan bilgiler çerçinin a?ina oldu?u haller de?ildir, ?a?k?nd?r. Bu ?a?k?nl?k mest halini daha da ziyadele?tirir, a?ka gelir ve ikide bir “Allah adam?, ben sana kurban?m!” tarz?nda naralar atar. Sohbetin mehâbeti bu naralarla kaybolur.

Oradakilerden baz?lar? söylenirler, nereden geldi bu adam derler, hor görürler. Fakat Vehbî Efendi de sözüne sohbetine devam eder.

Çerçinin naralar?, huzurda bulunanlar?n söylenmesi art?nca sohbet de kesilmek zorunda kal?r. Mecliste derin bir sessizlik olur. Neden sonra i?in fark?na varan çerçi kalkar, ?öyle bir etrafa bak?n?r ve meclisi terk eder.

Beklenmeyen misafir d??ar? ç?k?nca hâzirûn söylenmeye, öfkelerini dile getirmeye ba?lar. Bunun üzerine Vehbî Efendi ?unu söyler:

“Bre âdemler, nedir bu haliniz!

Niçin horlars?n?z zavall?y??

O içti?i meyle sarho? olmu?, ne yapaca??n? bilmez.

E?er bütün haramlar mey gibi sarho? etseydi, acaba burada kaç ki?i ay?k kalacakt??”

 

Orac?kta ?u beyti okur:

 

Mey gibi her bir harâm?n sekri olsayd? e?er

Ol zaman ma’lum olurdu mest kim hû?yâr kim

 

Alvarl? Muhammed Lutfî Divân? - Seçmeler

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net