SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Cevzâ’dan tahriç etmi?tir. Ebû Cevzâ buyuruyor ki; Resûlullah (s.a.v.) ?öyle buyurmu?tur: “Münaf?klar size, mürâî deyinceye kadar Cenâb-? Allah’? (c.c) çokça zikrediniz.” (Hadis mürseldir.) Bu hadisde cehrî zikre i?aretler vard?r. Hafi ve cehrî zikir ne demektir? Zikir; anmak, hat?rlamak demektir. Sûfî ?st?lah?nda ise zikir; Allah ad?n?n veya di?er esmâlar?n, 24 saatte bir olmak üzere tekrar edilmesidir. Ekseriyetle bu, sûfîler aras?nda zikrullah olarak kullan?lmaktad?r. Bunun cemi, yani ço?uluna “ezkâr” denmektedir ki, zikirler manas?nad?r.

Sûfîlerce zikir dört ?ekilde yap?lmaktad?r:

1. Hafî (gizli) zikir

2. Cehrî (alenî) zikir

3. Kalbî (kalple) zikir

4. Lisânî (dille) zikir

Tarikat kurucular?n?n içtihat farkl?l?klar?ndan do?mak üzere sûfîlerin intisap ettikleri ?eyhlerine göre zikir ?ekilleri de de?i?ir. Bir k?sm? cehrî, bir k?sm? da hafi zikir yaparlar. Zikrin lezzetini tadanlar onu ancak anlarlar. Tadmayan bilmez.

Peygamberimiz (s.a.s):

“Benim, Allah (c.c) ile öyle bir vaktim vard?r ki; o an bana ne bir melek-i mukarreb ve ne de bir nebiyy-i mürsel yakla?amaz”(Ke?fü’l-Hafâ, II, 173) buyurmu?tur.

Zikir; ibadet ve taatin özüdür, ili?idir. Müminler için son gaye olarak tan?mlanan hubbu ilahiye (Allah sevgisi) bu yoldan var?l?r. Yine Hadîs-i ?erîf’te gelmi?tir ki; “Allah, Allah diyen kimseler üzerine k?yamet kopmaz.” Zikrullah hak olan tariklerde kuvvetli bir umdedir. Ki?i zikre devam etmeden hakka vas?l olamaz. Zikrullah velilik makam?na ermek için bir basamak olup, sâlikin k?l?c?, silah? say?l?p onunla dü?manlar? def eder, gelecek olan afetleri Cenâb-? Allah onun duas?n?n bereketiyle ortadan kald?r?r.

Zikrin özelliklerinden biri de zaman ile kay?tl? olmamas?d?r. Her zaman ve her vakitte Cenâb-? Allah zikredilebilir. Bunda abdestli veya abdestsiz olmak musavi ise de taharet üzere olmak zikrin feyizli olmas?na sebeptir. Anla??ld??? üzere namaz, ibadetlerin en üstünüdür. Fakat k?l?nmas? mekruh olan birkaç vakit vard?r ki; onlar da güne? do?arken, güne? tam zevalde iken ve güne? batarken… Bu üç vakitte namaz k?lmaktan nehyolunmu?uzdur. Ama zikrullah için böyle bir kay?t yoktur. Kalbin ve ruhun zikre müsait oldu?u her vakit onun vaktidir.

“Onlar, Cenâb-? Allah’? ayakta, otururken ve yanlar? üzerine yatm??ken zikrederler.”(Âl-i ?mrân Sûresi, 190)

Yine zikrin özelliklerini belirten ?u âyet-i kerîmede de buyuruluyor ki:

“Beni zikir ediniz ki Ben de sizi yan?mda anay?m.”(Bakara Sûresi, 151)

Görüldü?ügibi mürit, Allah? (c.c) zikrederse Cenâb-?Allah da kendi yan?ndaki Melâke-iMukarrebînine onu anmaktad?r.

Mümin?uüç?eyden tat duyuyor ise iman?kuvvetli, ama e?er duymuyorsa tehlike var demektir. Bunlar da namaz, zikir ve Kurân okumakt?r.

el-Beyhakî, Hz. Enes (r.a)’in ?öyle dedi?ini tahriç etmi?tir. Resûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Cennet bahçelerine u?rad???n?z zaman, oradan istifade ediniz. Ashab dediler ki: Cennet bahçeleri hangileridir? O da: ‘Zikir halkalar?/meclisleridir’ buyurdular.”

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net