SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

11. ?eytan ve nefis; Kur’an-?n ve Hadisi ?eriflerin haber verdi?ine göre insan?n en az?l? dü?manlar?d?r. Bunun için Peygamberimiz (sav) “Senin dü?manlar?n?n en dü?man olan? iki gö?üs kafesinin aras?nda bulunan nefsindir” buyurarak nefsin;  “?eytan insan?n kan?na hulul ederek orada dola??r” hadisi ile de ?eytan?n ne az?l?, bize en yak?n dü?man oldu?unu haber vermi?lerdir. Bu yak?n dü?manlara kar??da mücadele etmeliyiz. Unutmamal?y?z ki; bu iki dü?man?n en öldürücü silah? ‘kelime- i tevhit’ dir, ‘zikrullaht?r’ yani Cenab-? Allah’?m?z? zikretmektir.

12. Zaman zaman yap?lan toplu zikir meclislerini de kaç?rmamaya gayret etmeliyiz. Çünkü böyle zikir meclislerinde feyiz ve bereket vard?r. Allah’?n (c.c) rahmetinin bu meclislerin üzerinde oldu?unu unutmamal?y?z. Ayr?ca Cenab-? Allah’?n seyyah meleklerinin bu meclisleri ziyaret etti?ini, buralar?n cennet bahçelerine te?bih edildi?ini dü?ünerek böyle yerlere ko?mal?y?z. Bu hususta “Onlarla dü?üp kalkanlar bile cehennemlik olmaz” hadis-i ?erifini unutmamal?y?z.

13. Duây? da çokça yapmal?y?z. Çünkü duâ müminin silah?d?r. Mümin mümine duâ eder. Allah’? tan?mayanlar?n hidayet bulmas?n? Cenab-? Allah’dan diler. Gerek aç?ktan gerekse g?yab?nda mümin karde?ine hiçbir zaman duây? elden b?rakmaz. Özellikle icabet saatlerinde duây? bir ganimet bilir. ?câbet saati ne demektir? Hz. Allah’?n yap?lan duâlar? kabul etti?i zamanlard?r. Mesela Cuma günü öyle bir saat vard?r ki; bu saatte içten yap?lan duâlar? Hz. Allah kabul eder.

14. Sabr? da elden b?rakmamal?y?z. Her türlü gelen musibet ve belaya kar?? sab?r en güzel z?rh?m?z olmal?d?r. Onun için bir darb-? mesel olarak söylenilen “Sabreden dervi? murad?na ermi?” sözü ne kadar yerinde söylenmi?tir. Hiç unutmamal?y?z ki mülkün yegane sahibi Allah’u Zülcelal dir. Veren de O’dur, vermeyende O’ dur. ?stedi?inde çekip alan da O’dur. Bütün bunlara sabretmek, verilen nimetlere de ?ükretmek mecburiyetindeyiz.

15. Ailemizi ve çoluk çocu?umuzu da islah ve terbiye etmeye, islâmi ya?ay??lar?na son derece itina göstermeye de mecburuz. Kendimizin ve nefsimizin islâh?ndan sonra bu da zaruridir. Bu manevi yolda, ailemiz ve çocuklar?m?z hakk?nda tenkit edilip kötü gözle bak?lmamam?z için buna son derece itina göstermeliyiz. Kuran-? Kerimde “ Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi, çoluk çocu?unuzu yak?t? insanlar ve ta?lar olan cehennem azab?ndan koruyunuz.” diye buyurulmaktad?r. Bunun için onlara zaman zaman nasihat etmeliyiz. Onlara islâmi terbiyeyi ve islâmi bilgileri vermeliyiz. Bu aile reisli?i vazifemizi yapt?ktan sonra tamamen Allah’a tevekkül etmeliyiz. ?ayet onlar?n kötü halleri varsa onlar için ihlasla Cenab-? Allah’a dua edip yalvarmal?y?z. Unutmamal?y?z ki ana-baban?n evlad? hakk?nda ki duas? er geç kabul olunur.

16. Tarikat yolu sadece erkeklere mahsus bir yol de?il. Bilakis kad?nlar da usulü dairesinde kendi aralar?nda e?er imkan ve f?rsat bulurlarsa zikir meclisleri te?kil edebilirler. Bunun için kendisine ders verdi?imiz bir kimse arzu ederse sadece bu hususta olmak üzere vekalet yoluyla izin ve musâde ald?ktan sonra han?m?na da bu dersi tarif edebilir. Çünkü Kuran-? Kerim “Allah’? zikreden erkeklerle, Allah’? çokça  zikreden kad?nlar” buyurmaktad?r. Bu zikir meclisleri sadece bir grubun de?il bilakis her isteyenin i?tirak edece?i meclisler olmaktad?r. Yaln?z kad?nlar böyle zikir meclisleri düzenlerken islâmi ölçülere son derece dikkat etmeli, en küçük fitne k?v?lc?m?n?n parlamas?na musade etmemelidirler. Bunun için:

a. Bir kad?n müride günlük dersini yapar.

b. Sadece kad?nlar kad?nlarla haftal?k toplu zikir meclislerine i?tirak edebilirler.

c. Bu toplu zikir meclislerinde hiçbir fitneye sebep olmazlar.  Bunun için vecd, cezbe halleri gibi hallerin vuku buldu?unda seslerini yabanc? erkeklerin duyabilecekleri ?ekilde yükseltmezler.

d. Böyle bir toplumda zikir halkas?n? idare eden mutlaka izin ve musade verilmi? kendi hemcinslerinden bir kad?n bulunur.

e. ?slâmi ölçülerin d???na ç?k?lmaz. Özellikle bu meclislere gidenler, ilk önce kocalar?ndan izin isterler. Gidi? geli?lerinde vakar içinde bulunurlar. Tabiat?yla tesettüre son derece riayet ederler. Kad?nlar?n umumi hastal?klar?ndan olan dedi kodu ve malayâni hiçbir zaman olmad??? gibi, özellikle o toplumda hiçbir surette yer almaz. Geli? ve gidi?, orada bulunu? s?rf Allah r?zas? için olur.

17. ?lk ba?land???m?z kap?ya hizmetçi olaca??z. Bir öteye bir beriye yalpa yapan mürid, bu manevi yolda istenilen maksada ula?amaz. Hz. Ali “Bana bir harf ö?retenin kölesi olurum” buyurmaktad?r. ?lk defa bize tasavvufi, manevi bilgileri sunan kap?ya s?ms?k? yap??mak hem verdi?imiz sözün gere?idir, hem de tasavvufta mürid olman?n edeplerindendir. Aksi olanlar istikrars?z olanlard?r. Hiçbir yerde tutunamaz, ba?ar?l? da olamazlar. Tasavvufi ön bilgilerden, hat?rlatmalardan olan bu bölümde en çok üzerinde durulmas? laz?m gelen madde bu olacakt?r. Çünkü müptedi olan salikler, ilk tad? ve hazlar? almaya ba?lad?ktan sonra ?eytan onun kan?na hulûl ederek bu yoldan sapt?rmaya u?ra??r. E?er ba?ar?rsa o müridin kalbini muallakta, verdi?i ilk sözünü tutamayan, istikrars?z bir kalbe sahip kimse yapar ve böylece o mürid ne ondan ne ötekinden feyz alamadan, koskoca bir deniz ortas?nda dalgalar?n tesiriyle yalpa yapan bir madde gibi yalpalar durur. Hangi sahile oturaca?? malum de?ildir. Veyahut ta sahile selamette ç?k?p ç?kamayaca??n? kimse bilemez.

?lk sözü verdi?i kap?ya ba?lanma hususunda ?unlar? söylememiz de mümkündür. Böyle bir mürid bir mür?idin önünde manen silsile yolu ile, ta ilk mür?ide kadar varan me?ayihler önünde söz vermi?tir. Bu sözü bozmamas? laz?md?r. Böylece o silsilenin terbiyesi alt?na girmi?tir. Onlar ç?k demedikçe ç?kmak, ba?ka yollar aramak hiç ho? de?ildir. Zaten bir mür?id kendisinden inabe alan bir müridini asla b?rakmaz. Yani bir mürid bir kap?da g?dalanan ondan sonrada ba?ka follukta yumurtlayan tavuk olmamal?d?r. Manevi g?day? ald??? kap?ya hizmet etmelidir.

18. Mür?id seçerken gerçekten kâmil bir mür?id aramal? ve onun mutlaka silsileden silsileye gelecek ?ekilde devam eden icazetli olan?n? bulmak laz?md?r. Bu gördü?ümüz medeniyet aleminde baz? mesleklerde veya mekteplerde nas?l ?ahadetname veriliyorsa, manevi mektepler olan tasavvuf mektebinde de silsile yolu ile tastikden geçe geçe ta ilk mür?ide ve oradan da Resulullah’a var?ncaya kadar, izin ve musaede al?nd???na, bu hususta yetkili k?l?nd???na dair kandisine mürebbisi, mür?idi taraf?ndan böyle bir ?ahadetname verilir ve yaln?z bu ?ahadetnameyi hak edenler al?r. Böyle bir kimseye yetki verildi?ine göre ondan el almada bir sak?nca yoktur. ??i kötüye kullananlar?n mevcut oldu?unu dü?ünerek dikkatli olmal?y?z.

Her "mür?idim" diye ortaya ç?kan ki?inin mür?id olamayaca??n? unutmamal?y?z.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net