SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?ahadet ve Namaz
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bilindi?i gibi Müslüman olman?n ilk ?art? ?ahadet kelimesini söylemektir. Bundan sonra ?slâm dininin en önemli emirlerinden biri namazd?r. Bu ibadet, en büyük ve en faziletli ibadettir. Hatta iman?n muhafaza edilmesine sebeptir.

Be? vakit namaz? k?lmayanlar?n imanlar? zay?flar ve kendilerinin de zamanla tepetaklak yuvarlanarak imandan ç?kmalar?ndan korkulur.

“Allah sizlerin imanlar?n?n zâyi olmas?n? istemez.”(Bakara, 2/142)

?brâhim (a.s), “Rabbim, benimle birlikte zürriyetimi de namaz k?lanlardan eyle!” (?brâhim, 14/40) diye dua ederdi. ??te, peygamberlerin hemen hepsinin namaz hakk?ndaki dualar?, dilek ve temennileri Kur’an’da geçer.

?smail (a.s) hakk?nda da ?öyle buyrulur:

“O, ailesine, namaz? ve zekât? emrederdi. O, Rabbinin kat?nda sevilen ve raz? olunanlardand?.”(Meryem, 19/55)

Ayetlerden anla??laca?? üzere, namaz Allah (c.c) taraf?ndan râz? ve ho?nut olunmaya sebeptir. Dinî emirlerin hemen hepsi Cebrâil (a.s) taraf?ndan O’na (s.a.s) bildirildi?i hâlde, namaz Cenâb-? Allah taraf?ndan ?srâ gecesinde huzuruna ça??r?lmakla farz k?l?nm??t?r. Mirac’da göklere, onun kat?na ça??r?lm?? ve orada elli vakit namaz farz k?l?nm??, sonra da be? vakit olarak hafifletilmi?, fakat ecir ve mükâfat olarak elli vakit olarak ihsan edilmi?tir.

 

Namaz Ay?r?c?d?r

Müminlerle kâfirleri ay?r?r. ?nkâr etmedikten sonra, tembellik veya ba?ka sebeplerden dolay? namaz k?lmayanlar yine Müslümand?rlar. Fakat kusurlu ve günahkâr Müslüman olarak addolunurlar. K?lmad?klar?ndan dolay? mesuldürler ve Cenâb-? Allah’a mutlaka hesap vereceklerdir.

Rasûlullâh (s.a.s) buyuruyorlar:

“Bir kimsenin ?irk yahut küfür aras?ndaki ay?r?c? durum namaz? terk etmesinde belli olur.”

Bu hususta ikinci hadis de ba?ka bir yöne i?aret eder:

“Biz Müslümanlarla, bizim d???m?zdakiler aras?nda en ay?r?c? özellik namazdad?r. Namaz? kim terk ederse, o mutlaka küfre mûcib bir fiili irtikâb etmi?tir.”

Bu hadisin tercümesi dikkate mûcibtir. Akâid ve f?k?h ulemas?n?n dedikleri de çok önemlidir. Bu husus ileride gelecektir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net