SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Vaktiyle kötü huylu, zalim bir Yahudi padi?ah vard?. Büyük bir ate? yakt?r?p kar??s?na bir put dikti. “Bu puta secde eden kurtulur, secde etmeyen de ate?te yanacakt?r.” dedi. Daha sonra Yahudi padi?ah, bir kad?n? çocu?u ile birlikte ate?in yan?na getirtti. “Putun önünde secde edin ki ate?ten size zarar gelmesin.” dedi. Kad?n temiz dinli ve iman sahibiydi. O puta secde etmeyi kabul etmedi. Çocu?unu ate?e att?lar. Çocu?u ate?e at?l?nca korkudan, iman?nda karars?z oldu. Kad?n puta secde etmek isteyince çocuk ate?in içinden “Ben ölmedim.” diye seslendi. Sonra konu?maya devam etti: “Ey anne! Gel, görünü?te bu ate? ise de buras? safâ yeridir. Bu ate?, dü?man gözüne bir perdedir. Yoksa Hakk’?n rahmetinin lütfu buradad?r. Ey anne! Gel, Hakk’?n ihsân?n?, Hak dostunun zevk u safâs?n? gör. Ey anne! Gel, elden b?rakma ki yücelik ve saadet buradad?r. Gel, o köpe?in zilletini gördün, bir de Hakk’?n kudretini seyret.” dedi ve sonra di?er insanlara seslenerek: “Ey Müslümanlar! Gelin, beden ve can azâb? din lezzeti gibi olmaz. Hepiniz pervane gibi buraya gelin, ate?teki yüzlerce bahar? görün.” dedi. O kalabal?k çocu?un sesleni?ini duydu. O çekici ça?r? halk? co?turdu. Kendilerinden geçip ate?e girdiler. Kad?n erkek hepsi ona can verdiler. Hiçbir zorlama olmadan erkek kad?n ate?e yöneldiler, zîrâ ac?y? bal eyleyen Allah’t?r (c.c). Öyle oldu ki, zâlim padi?ah?n adamlar? halka ate?ten uzak durmalar?n? söylediler. O Yahudi, rezil rüsva ve mahcup oldu.(Âmil Çelebio?lu, Mesnevî-i ?erîf, Tima? Yay?nlar?, ?stanbul, 2010, 1: 64)

Mesnevî-i ?erîf’te geçen bu hikâye (Bu hikâye ile ilgili farkl? bir okuma için bkz: Bilâl Kemikli, Mevlânâ’n?n Kalbine Aç?lan Kap? Mesnevi Mektuplar?, Hayy Kitap, ?stanbul 2015, s.179-184) bugün, Filistin bölgesinde ya?ayan, bunun bedeli olarak da itilip kak?lan, evi y?k?lan, zulüm gören, Yahudi yerle?imciler taraf?ndan üzerlerine pislik at?lan, öldürülen, topraklar? haks?z bir ?ekilde ellerinden al?nan, k?sacas? yukar?da arz etti?im hikâyedeki gibi ate?e at?lan Müslümanlar?n yani bizim karde?lerimizin içinde bulunduklar? durumla benzerlik içermesi bak?m?ndan dikkat çekicidir. Fakat benzerli?in yan?nda bu hikâyede can ac?t?c?, vicdanlar? yaralay?c? farklar da vard?r. ?öyle ki; hikâyede, Müslümanlar ate?e at?lan çocu?un ça?r?s?na uyup Yahudi’nin putuna secde etmiyorlar ve kendilerini korkusuzca ate?e at?yorlar. Hikâyedeki bu çocu?u Filistinlilerin yerine koyarsak, bugün bizim tavr?m?z yani umumî olarak Müslümanlar?n tavr? nas?ld?r? Ne yaz?k ki bu suâle müspet cevap vermemiz mümkün de?il. Yar?m as?rdan fazla bir süredir nice zulümlere maruz kalan Filistinli karde?lerimizin ahvâline kay?ts?z kal?yoruz. Birlikte hareket edemiyoruz. Sanki bu dava yaln?zca onlar?n davas?ym?? gibi, koca ?slâm âleminde dertli olan sadece onlarm?? gibi… Bugün, Kudüs diye, Filistin diye bir yer sanki masallarda kalm??. Sadece mübârek gün ve gecelerde hat?rl?yoruz Mescid-i Aksa’y?, Kubbet’üs Sahra’y?, ?srâ ve Mi’rac hadisesini. Sadece bu günlerde dua ediyor sonra unutuyoruz bu mübârek mekânlar?. Mübârek mekân derken öyle basit bir tamlama içinde ifade edilip geçi?tirilen bir yer ismi de?il bu söyledi?imiz. ?lk k?blemizden bahsediyoruz. Gözümüzün nuru Efendimiz’i (s.a.s) bir gece göklere yükselten ?ehirden, Kudüs’ten bahsediyoruz. Dualar?m?zda bu mübârek ?ehri bir avuç az?nl?ktan kurtars?n diye Rabbimizden ebâbiller göndermesini bekliyoruz. Peki, o ebâbiller bir gün gerçekten gelirse acaba kimi ta?lar?

 

Dâru’s-Selâm

Hicri 15 / Milâdî 637 y?l?nda Hz. Ömer (r.a) taraf?ndan fethedilmesiyle birlikte “Dâru’s- Selâm” yani “Bar?? ?ehri” ismiyle tavsif edilen Kudüs ve çevresi, yüzy?llar boyunca bu vasf?n? korumu?, âdetâ tesamuhun merkezi hâline gelmi?tir. ?ehrin hâkimi konumunda olan Müslümanlar, di?er semâvî kökenli dinlerin mensuplar? olan H?ristiyan ve Yahudilerin haklar?n? gözetmi?ler, ibadetlerinde hiçbir zorluk ç?karmam??lard?r. Tam aksine, onlara her türlü kolayl??? sa?lam??lard?r.

Kutlu ?ehir Kudüs, 1517 y?l?nda Osmanl? hükümranl???na geçtikten sonra en güzel ve müreffeh zamanlar?n? ya?ad?. Osmanl? Devleti gerek ?ehrin güvenli?i, huzuru gerek H?ristiyan mezhepler aras?ndaki kavgan?n önlenmesi ve gerekse ?ehirdeki nizâm?n tesisi ad?na elzem olan bütün düzenlemeleri titizlikle yapt?. Kâidelere ba?l? bir düzen kurdu. Meselâ, H?ristiyanlar için önemli bir mekân olan K?yamet Kilisesi’nde düzenlenen âyinlerde Fransisken, Rum ve Ermeni kiliseleri birbirine girer, aralar?nda arbede ya?an?rd?. Bu nedenle Osmanl? askerleri H?ristiyan âyinleri s?ras?nda âsayi?i sa?lamak için görev al?rlard?. Yine, K?yamet Kilisesi’nin anahtarlar?n?n kimde kalaca??, kap?s?n? kimin açaca?? H?ristiyan gruplar aras?nda önemli bir anla?mazl?k konusuydu. Bu anla?mazl??? Selâhaddin Eyyubî çözmü?, kilisenin anahtarlar?n? bir Müslüman aileye, kap?y? açma kapama hakk?n? da ba?ka bir Müslüman aileye vermi?ti. Bu uygulama Osmanl? zaman?nda da önemli bir meseleydi ve Osmanl? bu durumu da kimseyi incitmeden çözüme kavu?turdu. ?öyle ki, kap?n?n aç?laca?? saatte anahtarlar? elinde bulunduran iki Müslüman ailenin mensuplar? d??ar?da, kilisedeki odalar?nda ya?ayan üç H?ristiyan mezheb din temsilcileri de içeride haz?r ?ekilde bulunurdu. ?çeride bulunan Fransisken ve Ermeni kiliseleri temsilcileri kap?n?n aç?lmas?n? onaylad?klar?n? Rum kilisesinin mensubuna bildirince Rum papaz elindeki zili çalard?. Müslüman aile zil sesini duyunca kap?n?n kilitlerini açar, kap?n?n üzerindeki pencere aç?l?r, anahtar Rum papaz?n uzatt??? mendille de?i?tirilirdi. Kap?n?n aç?lmas?yla anahtar ve mendil geri teslim edilirdi. Bu misâlde oldu?u gibi Osmanl?, kiliseler aras?ndaki çat??malar?n giderilmesi, anla?mazl?klar?n çözüme kavu?turulmas? ve huzur içinde ya?anmas? için çok ayr?nt?l? kurallar getirmi?, tesis edilen bar?? ortam?n?n bozulmamas?na özellikle dikkat etmi?ti. (Prof.Dr. Ömer Faruk Harman-Pelin Çift, Kudüs’ün Gizemli Tarihi, Destek Yay?nlar?, ?stanbul, 2017, s. 205-217.)

Bugün El Halil Kap?s? üzerinde bulunan kitâbe çok ?ey ifade etmektedir. Söz konusu bu kitâbede “Lâ ilâhe illallâh ?brâhim Halilullah” (Allah’tan ba?ka ilâh yoktur, ?brâhim O’nun dostudur.) ?eklinde bir yaz? yazmaktad?r. Bu yaz?, Kânunî Sultan Süleyman taraf?ndan yazd?r?lm??t?r. Ba?ka yerlerde Kelime-i Tevhid yaz?l?yken, mezkûr kitâbede di?erlerinden farkl? bir yaz? yaz?lmas? Osmanl?’daki e?siz tesâmuhun ve hangi dinden, mezhepten olursa olsun herkese kucak aç?laca?? mesaj?n?n bir göstergesidir. Çünkü Kudüs, üç semâvî kökenli din mensuplar?n?n ortak atas? Hz. ?brâhim’in ?ehridir.

 

Netice-i Kelâm

Kudüs, Resûlullah Efendimiz’i (s.a.s) ba? tâc? edip Mi’rac’a yükselten ?ehirdir. O’nun gece yolculu?unun ilk dura??d?r. O kutlu Peygamber’in (s.a.s) Hakk (c.c) kat?na yükseli?i buradan ba?lam??t?r. Bugün Müslümanlar olarak bizler, bu mübârek beldeye sahip ç?kt???m?z ölçüde manevî olarak yükselece?imizin fark?nda olmal?y?z. Unutmayal?m ki Kudüs’ü sadece duygular?m?zla, inanc?m?zla kurtaramay?z. Akl?m?z?, bilimi, bilgiyi, teknolojiyi, ileti?imi, diplomasiyi kullanmal?y?z. Üniversitelerde Kudüs’le ilgili ara?t?rma merkezleri kurmal?y?z. Slogan dilinden uzak, sa?lam temelli sosyal ileti?im araçlar? kurmal? ve bunlar? etkin bir ?ekilde kullanmal?y?z. ?srail’in Kudüs’teki tarihî yap?lar? nas?l tahrip etti?ini dünyaya duyurmal?y?z. Hakl? davam?zda mücadeleden y?lmamal?y?z.

Sözlerimize Hz. Mevlânâ ile ba?lad?k, yine onunla bitirelim:“Aynaya Anadolu Sultan? vurmuyorsa bil ki ayna pasl?d?r da ondan. Kudüs misâli gönlünde domuz görürsen bil ki Kudüs’ü Frenk ele geçirmi?tir de ondan.”

 

*(Ba?l?k olarak kullan?lan bu aforizma Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye aittir)

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net