SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gül yapra?? olmak, kolay de?il!
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir zamanlar bilginler ve ?airler, 'suskunlar meclisi' ad?yla bir topluluk olu?turmu?lard?. 

Üye say?s? k?rk ki?iydi ve bunu art?rm?yorlard?.

Üyeli?in ilk ?art? çok dü?ünmek fakat çok az konu?makt?.

O zamanlar me?hur ?air ve bilgin Molla Câmî, bu meclisin a?k?ndayd?.

Günün birinde suskunlar meclisinin bir üyesinin öldü?ünü duyunca, onun yerine aday olmak için bilginlerin bulundu?u kö?ke geldi. 

Kendisini kar??layan kap?c?ya bir ?ey söylemeden, ismini bir kâ??da yazarak o s?rada toplant? halinde bulunan suskunlar meclisine gönderdi.

Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Câmî oraya lay?k bir bilgindi, ama ölen üyenin yerine ba?ka birini alm??lard?. 

Yeni bir üye için yer yoktu.

Meclisin ba?kan?, bir barda?? tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Câmî'ye gönderdi. Zeki bilgin durumu kavram??t?. Bir damla daha olsa bardak ta?acakt?.

Bunun üzerine o da hemen orac?ktaki bir gül dal?ndan küçük bir yaprak kopar?p, nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak ta?mam??t?. Bunu içeri gönderdi. 

Meclistekiler bu kibar cevab?n manas?n? anlam??lard?: Zarif insanlar?n yeri ba?kayd?.

Üyeler, bu de?erli bilgini de aralar?na almaya karar verdiler.

Ba?kan listeye Molla Câmî'nin ad?n? ekledi. K?rk say?s?n?n sonuna bir s?f?r koyarak, 400 yazd?. Bununla Molla Câmî sayesinde, meclisin de?erinin on misli artt???n? belirtiyordu. Listenin son ?ekli Molla Câmî'ye gelince, meseleyi anlad?. Ancak say?n?n büyük gösterilmesinden ho?lanmad?. Sa?daki bir s?f?r? silerek, k?rk say?s?n?n soluna koydu. Yani 040 yazd?.

Alçak gönüllü Molla Câmî, böylece kendisini solda s?f?r say?yor, barda?? ta??rmad??? gibi, o meclisin yap?s?n? da etkilemeyece?ini söylemek istiyordu.

Gül yapra?? olmak, kolay de?il. 

Ama evde, i?te, çevrede geçim ehli olman?n, gül gibi geçinmenin yolu gül yapra?? olmaktan geçiyor.

Yük olmay?p yük almak, 

Gül yapra?? güzelli?ine ve zarafetine kavu?mak… 

Kendi içimizde, ailemizle, çevremizle uyumlu olman?n, ebedi güzellikler yolunda yürümenin müjdecisi.

Gül yapra?? s?rr?na erenler, sa?daki s?f?r gibi bulunduklar? topluma güç katarlar hem de bire on, ama soldaki s?f?r gibi davran?p kimseye yük olmazlar.

Ne dersiniz ?öyle bir dü?ünme?e, evdeki, sitedeki ve i?yerimizdeki hayat?m?zda gül yapra?? gibi miyiz, yoksa bir damlas? hayat karartan zehir miyiz?

Hayat?, hem kendimize hem de çevremize zehir etmemek için güle sevdalan?p, gül yapra?? gibi olal?m.

Gül yüzünüzde gülücükler ebediyen solmas?n…

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net