SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Zaman zaman; Yüce Rabbimiz Kur’an-? Kerim’de: “Bana dua ediniz, duan?z? kabul edeyim” buyuruyor. Oysa biz yüzlerce dua ediyoruz, bunlardan ço?unun kabul edilmedi?ini görüyoruz. “Bunun hikmeti nedir.” diye soruluyor.

Dua, insan?n Allah’a kar?? yalvar???, yakar???, niyazda bulunu?udur. Peygamber Efendimizin (s.a.s) ifadesiyle, “Dua ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1), “Dua müminin silah?d?r, dinin dire?idir, göklerin ve yerin nurudur.” (Tergîb, III, 485)

?nsan beden ve ruhtan müte?ekkil de?erli bir varl?kt?r. Bedeni yemeye, içmeye, uyumaya, dinlenmeye ihtiyaç duydu?u gibi, ruhu da ibadet ve duaya ihtiyaç duymaktad?r. Onun için Yüce Rabbimiz kendisine ibadet etmemizi emretti?i gibi, dua etmemizi de emretmi?tir. Rabbiniz ?öyle buyurdu:

“Bana dua ediniz, duan?z? kabul edeyim. Bana ibadet ve dua etmekten kibirlenenler, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.”(Mü’min, 60),

“Rabbinize yalvara yakara ve için için dua ediniz.”(A’râf, 55),

“O’na azab?ndan korkarak ve rahmetini umarak dua ediniz. ?üphesiz ki, Allah’?n rahmeti iyilik edenlere/ güzel fiil ve davran?? sergileyenlere çok yak?nd?r.”(A’râf, 56),

“Kullar?m Beni senden sorduklar?nda, bilsinler ki, gerçekten Ben onlara çok yak?n?m, Bana dua edenin duas?n? kabul ederim.”(Bakara, 186)

Hakk’?n (c.c) r?zas?na uygun olan hususlarda ihlasla yap?lan duan?n kabulü, bazen uzasa da (bize göre) sonunda kabul olaca??nda ?üphe yoktur. Çünkü Yüce Rabbimiz yap?lan dualar? geri çevirmeyece?ini, kabul edece?ini beyan etmi?tir. Yeter ki biz dileklerimizi, isteklerimizi Cenâb-? Hakk’a ihlasla, içtenlikle arz edelim. Hiç unutmayal?m ki, Cenab-? Hak mücîbü’d-deavât/ dualar? kabul eden, kâd?-i hâcât/ istekleri yerine getirendir. ?air ne güzel söylemi?:

?lâhî sensin ol kâd?-i hâcât

Ki laz?md?r sana arz-? münâcât

 

Merhum Ali Ulvi Kurucu da bir beytinde ?öyle der:

Dua makbul olur zira ç?kar bir anda Allah’a

Melekler imrenir yand?kça ate?ler saçan âhâ

 

Biz, Yüce Rabbimizden bazen öyle dileklerde, öyle isteklerde bulunuruz ki, bunlar?n hakk?m?zda hay?rl? olup olmad???n? bilemeyiz. Biz hay?rl? dileklerde, hay?rl? isteklerde bulundu?umuzu zannederiz, oysa bu bazen ?erli olabilir. ?erli zannetti?imiz ?eyler de hay?rl? olabilir. Nitekim yüce kitab?m?z Kur’an-? Kerim’de bu hususa dikkat çekilerek: “Ho?unuza gitmeyen bir ?ey sizin için iyi olabilir, ho?unuza giden bir ?ey de sizin için kötü olabilir. Bunlar?n gerçe?ini Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Bakara, 216) buyrulur.

Mevlânâ ?öyle der:

“Nice dualar vard?r ki, dua edenin aleyhinedir. Onun ziyan?na ve helâkine sebep olacak bu dualar? pâk ve mukaddes olan Allah, kereminden, merhametinden dolay? kabul etmez.”(?efik Can, Mesnevî Tercümesi, II, 269)

Bazen de insan?n bir ?eye can? s?k?l?r, hay?r dua eder gibi ba?lar beddua etmeye. Oysa bu da ho? bir ?ey de?ildir. Daha sonra bundan pi?man da olabilir. ?nsan aceleci bir karaktere sahiptir. Kur’an-? Kerim insan?n bu özelli?ini ne güzel tespit etmi?tir: “Bazen insan hayra dua eder gibi, ?erre dua eder/ kötülük gelmesi için bedduada bulunur. ?nsan çok acelecidir.” (?srâ, 11)

Dualar?n kabul edilmesi demek, hemen bu dünyada kar??l???n?n verilmesi demek de?ildir. Bazen yüce Rabbimiz dualar?m?z?n kar??l???n? bu dünyada verir, bazen ahirette verir, bazen de duam?z sebebiyle ba??m?za gelecek bir kötülü?ü ve musibeti def eder. Her ?eyi O (c.c) bilir ve hikmeti neyi gerektiriyorsa öyle yapar.

Çok hadis rivayet eden yedi sahabiden biri olan Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) Peygamber Efendimizden (s.a.s) ?öyle rivayet etmi?tir:

“Her hangi bir Müslüman bir dua eder de duas?nda bir günah veya akrabal?k ba?lar?n? kesme olmazsa, mutlaka Allah Teâlâ onun bu duas?na mukabil ?u üç ?eyden birini verir:

1. Ya hemen duas?n? kabul edip kar??l???n? verir,

2. Yahut istedi?ini onun için ahirete b?rak?r,

3. Yahut da ondan bir kötülü?ü defeder.” Bunun üzerine Ashab:

“Öyle ise duay? çok yapar?z.”dediler. Hz. Peygamber de:

“Allah’?n kabul etmesi, sizin duan?zdan daha çoktur”(Ahmed, Müsned, III, 18) buyurdu.

 

Bir de ?unu unutmayal?m: Dua, bizleri yaratan Yüce Allah’a s???nmak, O’nun yard?m ve himayesini dilemektir. Biz, bizden güçlü Yüce Allah’a s???n?yoruz, O’nun rahmet ve yard?m?n? diliyoruz ama bizden güçsüz biri bize s???n?p yard?m diledi?inde, ona yard?mc? olmaya çal??m?yoruz. Ba?kalar?na yard?mc? olmayana Allah (c.c) da yard?m etmez. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i ?eriflerinde:

“Kim duas?n?n kabul olmas?n? ve s?k?nt?lar?n?n giderilmesini istiyorsa, s?k?nt? içerisinde bulunan kimsenin s?k?nt?lar?n? gidersin, onu rahata kavu?tursun”(Ahmed, Müsned, II, 23) buyurmu?tur.

Efendimiz ba?ka bir hadis-i ?eriflerinde de:

“Allâhü fî avni’l-abdi mâ kâne’l-abdü fî avni ehîhi: Kul din karde?ine yard?m etmeye devam etti?i müddetçe, Allah da ona yard?m etmeye devam eder.” (Ahmed, Müsned, II, 252) buyurmu?tur.

Evet, dualar?m?z?n kabul edilmesini, s?k?nt?lar?m?z?n giderilmesini, darda kald???m?zda imdad?m?za yeti?ilmesini istiyorsak, yeri geldi?inde ba?kalar?n?n yard?m?na ko?up s?k?nt?lar?n? gidermeye, dertlerine deva olmaya çal??mal?y?z.

 

Haramdan kaç?nmak:

Dualar?m?z?n kabul edilmesi için dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de haramlardan sak?nmam?z, yedi?imiz, içti?imiz ve giydi?imiz ?eylerin, k?saca kazanc?m?z?n helal olmas?d?r. Nitekim Peygamber Efendimizden (s.a.s) en çok hadis rivayet etmekle me?hur olan Ebu Hüreyre (r.a) demi?tir ki: Peygamber Efendimiz ?öyle buyurdu:

“Allah pakt?r, ancak pak olan? kabul eder. Allah müminlere de peygamberine emretti?i ?eyi emretmi?tir. Peygamberlere: ‘Ey peygamberler! Tertemiz ve helal olan ?eylerden yiyin, güzel amellerde bulunun. Çünkü Ben ne yaparsan?z hakk?yla bilenim’ (Mü’minûn, 51) buyurdu. Müminlere de: ‘Ey müminler size r?z?k olarak verdi?imiz ?eylerin temiz olanlar?ndan yiyin, Allah’a ?ükredin e?er ancak O’na kulluk ediyorsan?z.’ (Bakara, 173) buyurdu.”

Sonra Rasûlullah (s.a.s) sözüne ?öyle devam etti:

“Bir kimse saç? ba?? da??n?k olarak Allah’a itaat yolunda uzun müddet yolculuk yapar. Sonra ellerini gö?e do?ru uzat?p: ‘Ya Rabbi, ya Rabbi’ diye dua eder. Hâlbuki yedi?i haramd?r, içti?i haramd?r, giydi?i haramd?r, haram ile g?dalanm??t?r. Bunun duas? nas?l kabul olur?”(Müslim, Zekât, 65)

 

Amel-i sâlih:

Dualar?m?z? Yüce Rabbimizin huzuruna yükselten ve kabulüne mazhar k?lan hususlardan biri de güzel amellerimiz, yararl? i?lerimizdir. Nitekim Fât?r sûresinin 10’uncu ayetinde ?öyle buyrulur:

“Kim izzet ve ?eref istiyorsa bilsin ki, izzet ve ?erefin hepsi Allah’?nd?r. O’na ancak güzel sözler yükselir/ ula??r. Onlar? da Allah’a amel-i sâlih yükseltir.”

Ayette zikredilen “el-kelimü’t-tayyib: güzel sözler", kelime-i tevhid, veya -sübhânellahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber sözleri, ya da Fahrüddin er-Râzî’nin de tercih etti?i gibi Allah’? zikretmek, insanlara ö?üt verip do?ru yolu göstermek ve ilimle me?gul olmak gibi her türlü yararl? sözlerdir. Bunlar? Allah’a (c.c) yükselten, dolay?s?yla dualar?m?z?n kabulüne vesile olan ?eyler salih amellerimiz, her türlü yararl? i?lerimizdir. Bakara sûresinin 45’inci ayetinde de ?öyle buyrulur:

“Sabretmek ve namaz k?lmak suretiyle Allah’tan yard?m dileyiniz.”

 

Her zaman dua etmeliyiz:

Allah (c.c) dertli kulunun içten, gönülden yapm?? oldu?u duas?n? kabul eder, dertlerini s?k?nt?lar?n? giderir. Nitekim Mevlânâ Hazretleri Mesnevi’sinde ?öyle der:

“O dudak alt?ndan sesi ç?karman, o gizli niyâz?n, o geldi?in ve gidece?in ezel âlemi, ruh âlemini dü?ünmen yok mu? ??te samimi, saf ve hüzünlü bir sesle; ‘Ey feryad?ma eri?en Allah’?m, ey tek yard?mc?m olan Allah’?m’ demen gerçek duad?r.”(?efik Can, age., III, 26)

Genellikle s?k?nt?l? ve kederli anlar?m?zda dua ederiz, Yüce Rabbimizden s?k?nt? ve kederlerimizi gidermesini isteriz. Oysa mümin sadece s?k?nt?l? ve kederli anlar?nda de?il, her zaman Yüce Allah’a (c.c) dua etmeli, niyazda bulunmal?d?r. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i ?eriflerinde:

“Kim s?k?nt?l? ve kederli anlar?nda Allah’?n, duas?n? kabul etmesini istiyorsa, geni?lik an?nda çok dua etsin.” (Tirmizî, Deavât, 9) buyurmu?tur.

Unutmayal?m ki, bütün dileklerimizin, isteklerimizin, arzular?m?z?n kar??lanaca??, gerçekle?ece?i, diledi?imiz her ?eyin verilece?i yer dünya de?il, ahiret yurdudur, cennettir. Nitekim Kur’an-? Kerimde cennetten bahsedilirken:

“Cennette sizin için can?n?z?n çekti?i ve istedi?iniz her ?ey vard?r. Bunlar çok ba???lay?c? ve çok merhametli olan Allah (c.c) taraf?ndan bir ziyafettir.” (Fuss?let, 31-32) buyrulur.

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net