SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Medical Nemesis ve Sufi T?bb?
Fehmi YILMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Modernite, s?n?rs?z kaynaklar içinde yaln?z ya?ayan insanlar üretir. Kaliforniya Sendromu ile noktalanan modern hayat?n belki de ilk basama??, asl?nda bir ?eyin insan için iyi mi yoksa kötü mü oldu?unun hatal? te?his edilmesidir. Sonu gelmeyen biyolojik ihtiyaçlar? azami düzeyde kar??lama e?ilimi insan? kendisine yabanc?la?t?r?r. Ac? veren her ?ey yanl??, haz veren her ?ey do?rudur anlay??? modern toplumlarda kurumsalla?m??t?r. T?p alan?nda da durum farkl? de?ildir.

Birbirinden çok farkl? ekollerden olsalar da, Çe?tî'nin Sûfî T?bb?(Sûfî T?bb? / The Book of Sufi Healing, Hakim abu-Abdullah Moinuddin al-Chishtiyya / 1991)ve Illich'in Medical Nemesis (Sa?l???n Gasp? / Limits to Medicine Medical Nemesis: The Expropriation of Health, Ivan Illich / 1975) adl? eserleri modern t?bba yönelik benzer ve yetkin ele?tirilerde bulunurlar.

Geleneksel/Sufi t?pta müdavi hekimler ayn? zamanda birer teolog idiler. Hastal?klar? "insanlar? Tanr? bilgisine ula?t?ran deneyimler" olarak tan?mlayan tababetin yerine bugün, yeni hastal?klar ke?feden ve bu hastal?klar? tek tek bireylere yükleyen profan bir t?p anlay??? geli?mi?tir. Bu nedenle, özel muayenehanelerindeki V.I.P. ilgileri bir yana, modern tabipler hastalar?na kar?? her zaman istatistiksel belleklerini kullan?rlar.

Holistik/bütüncül tedavi, geleneksel t?bb?n en güçlü yönüdür. Klinik olarak herhangi bir bozukluk görülmese de, insan?n his ve dü?ünce dünyas?nda dengesizle?menin hastal??a yol açabilece?ini öngörür. Sufi t?bb?nda sa?l?k "asla bedenin fark?nda olmama durumu" olarak tan?mlanabilir. Madde aleminden metafizi?e do?ru insanl?k için küçük, ego için büyük bir ad?md?r bu. Gerçek hazz?n anahtar?d?r, sab?rd?r.

Modern t?p ise Aspirin ile ba?layan yeni ilaçlar -plasebo etkisi de dahil- ve ba? döndürücü bir h?zla geli?en teknoloji ile etkisini gösterir. Bu endikasyona her ne kadar modern t?p dense de baz?lar?na göre modern t?p diye bir ?ey yoktur. T?p de?il teknoloji ilerler ve hastanelerdeki hizmetlerin büyük bir bölümü mühendislik giri?imidir. ?nsanlar?n ortalama ya?am süresinin artmas? fakat maksimum ya?am süresinin de?i?memesi bu konuyu aç?klayan en objektif veridir.

Hipokrat, "Hasta için en az? en iyisidir" der. Modern t?p, hekimlerine Hipokrat Yemini ettirir ancak Hipokrat'?n bu sözünün sahada uygulanmas?na müsaade etmez.

Asl?nda hiç bir ilaç, bitki ya da materyal, g?da maddesi veya operasyon kendi ba??na sa?alt?mda bir ?ey yapamaz. Sadece bedenin kendi kendini iyile?tirme eylemine asistan olur. E?er parma??n?z kesilirse, sa?alt?m? sa?layan diki?, bandaj ya da batikon de?ildir. Bu mucizeyi derinin kendisi gerçekle?tirir. Antidepresan ilaçlar sorunlar? çözmez, sadece unutturur.

Günümüzde t?p kurumu, ac?y? ve insan için tamamen do?al bir durum olan ölümü toplumsal bir sorun olarak alg?lar. Bunun için hastanelerde pahal? endüstriyel sistemler kurar. Bazen hasta haklar?n? ve ötanaziyi de tart???r. Tarla ve bahçelerde yeti?en ?ifal? bitkileri al?r ve onlar? yüksek fiyatl? kimyasal ilaçlara dönü?türür. Art?k hastalar sa?l?klar? için bir servet ödeyerek sofistike cihazlar ve reçetelerden kurtulu? ümit eder, ölüme kar?? direnirler. Hastaneler ise onlara ac? çekme ve ölümün farkl? bir ?eklini dayat?r. Toplumlar üzerindeki sosyal iatrojenik etkileriyle modern t?p, insanlar? kendi ba?lar?na bir ?ey yapamaz duruma dü?ürerek radikal bir monopol haline gelir.

Bat?l?lar?n Avicenna dedikleri ?bn Sinâ, zaman?ndaki bir Hükümdar?n akrabas?ndan olan ve doktorlar?n derdine çare bulamad?klar? hasta bir genç için davet edilir. ?bn Sinâ, genç hastas?na ?ehrini, köyünü ve dostlar?n?n isimlerini sora sora nab?z at???ndan onun hastal???n?n gönül i?i oldu?unu anlay?p, Hükümdara haber verir. Elektrokardiyografi yok, CBC yok, kimsenin duymad??? ilaçlar yok! Sa?l?kl? te?his var.

Kadim tababet prati?inin unutuldu?u günümüzde istismara aç?k olan sa?l???m?z için sak?nmam?z gerekmektedir. Geleneksel/Sufi t?bb?n koruyucu hekimlik deneyimi ve öze inen yakla??m? ile bunu gerçekle?tirmeliyiz. Çünkü, dünyada bizim için "en büyük nimettir sa?l?k."("Ölüm sana gelir bir gün" ?iirinden, Zülcenaheyn)

4

18/09/2018 Medical Nemesis ve Sufi T?bb?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net