SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kim Allah’?n (c.c) dinine (sevenine, âlimine, arifine, velîsine, peygamberine, yard?m edenine) hizmet ederse, yard?m ederse; Allah da (c.c) ona yard?m eder.

?ems Hazretleri bir su kenar?ndan geçerken bir grup genç dere kenar?na oturmu? e?leniyorlarm??. Haram i?lerle u?ra??p, vakitlerini bo?a geçiriyorlarm??. Bunu gören ?ems Hazretlerinin yan?ndakiler, gençlerin bu hallerini ho? kar??lamay?p birazda k?zm??lar. Ve ?ems Hazretlerine dönerek: “Efendim sizin duan?z kabul olur. Dua ediverin de ?unlar bu yapt?klar?ndan dolay? defolup gitsinler!” demi?ler.

Mübarek, gençlere dönerek onlar?n da duyaca?? ?ekilde: “Allah Teâla sizleri cennetine koysun!” diye dua edivermi?. Yan?ndakiler bu duaya ?a??rm??lar. Öyle ya onlardan kurtulmak yerine hay?r dua edivermi? Hazret. Sonra sormu?lar Hazreti ?ems’e (k.s) “Neden böyle dua ediverdiniz?” diye.

?öyle cevap vermi? ?ems Hazretleri: “Cenab-? Allah (c.c) bir insan? cennetine almay? arzu ederse o ki?iye önce cennete girecek amelleri yapmay? nasip eder. O ki?i oruç, namaz, zikir ve güzel ahlâk (cömertlik, tatl? dil, ho? sohbet, yard?msever, iyi geçim, yumu?ak huy) ile mü?erref olup, ?eref, güzel ibadet ve kabul edilmi? dualar kazand?r?p, eski hallerinden temizleyip cennetine al?verir.

Nitekim bir süre sonra Hazretin dua buyurdu?u gençler tövbe edip ?ems hazretlerinin (k.s) talebesi olup güzel haller ile bezenmi?ler. Eski durumlar?ndan eser kalmam??.

Ne demi?ler, “Alt?n çamura dü?se de alt?nl???ndan yine bir ?ey kaybetmez.” Biraz etraf? çamurlan?r, üzerine de?se de içine, kimyas?na nüfuz edemez.  Al?rs?n yerden, biraz su tutars?n temizlenir. Sarrafa götürsen yine ayn? de?erdedir. De?erinden bir ?ey yitirmez. ??te içi alt?n gibi olan kullar özlerine yalan ve hile bula?mam?? halde iken, dünyada hata en namazdan niyazdan uzak kal?p ibadet ve taati terk edebilmektedirler. Böyleleri kendilerine hat?rlat?c? geldi?inde üzerlerindeki çamurdan çabucak temizleniverirler.

Efendi Hazretleri bir sohbetinde böylelerinin “Çok da h?zl? yol kat ettiklerini” söylemi?lerdi.

Peki, buna sebep olan ?ey ne? Böyle bir dü?ü?ten sonra nas?l olur da insan bu kadar feyz, bereket sahibi olabilir. Ba?ta da denildi?i gibi Allah’?n (c.c) velisinin, sevdi?i ki?ilerin dualar?, çamura dü?eni temiz pak eder. Sultanlar? kul, ayak olanlar? ba?, yavuzlar? zebun, vah?i iken yah?i eder.

Yunus Emre hazretleri bir ?iirinde ?öyle der:

Ayak idik ba? olduk

Kuru idik ya? olduk

Kanatlan?p ku? olduk

Uçtuk elhamdülillah

 

Her daim gönülde olmak için.

Vesselam.

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net