SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Rahmetli Fethi Gemuhluo?lu’nun 1977 y?l?nda o?lu Ali’ye hitaben yazd??? mektup, günümüz gençli?ine de önemli tavsiyeler içeriyor. “Alaattin Karaca Hoca’dan naklen yay?nland???” belirtilen bu de?erli mektubu “Zuhur Dergisi” olarak biz de al?nt?l?yoruz.

 

10 Eylül 1977, Belde-i Tayyibe

Azîz o?lum,

Sen benim umudum, mutlulu?um, ?ifâ ve derman?m, ya?ama gücüm, ya?ama sevincim ve kavgam?n devam?s?n. Bir bayrak ko?usu içindeyiz. ?mân?m?, inanc?m?, fikirlerimi sen ve o can karde?in Selman, ebediyete dek devam ettireceksiniz. Mektuplar?n içimi donatt?. I??d?m, ayd?nl?k kesildim. Sen benim fikir arkada??m ve as?l daha mühimi yolda yolda??m, tarikat karde?imsin. Hem torunlar?m ve yine yolda yolda?lar?m olmalar?n? niyaz etti?im Ali?an ve Alican’?n babas?s?n. Sen özlemini çekti?im Türkiye’ye, Anadolu’nun masum, zulme ve kahra u?ram?? insan?na hizmet edeceksin. Bu hizmetten bir ibadet ahlâk? ç?karacaks?n.

Bugünkü leyle-i kadir; âlem-i ?slâm’a mübarek olsun.

Yaln?z insanlar?n de?il, kurdun-ku?un, dikenin, otun da hakk?n? görüp gözetesin.

Oradaki a?abeylerine ?ükran duygular?n? benim ad?ma da ifade et. Hepsinin Ramazan Bayramlar?n?n kutlu ve mutlu olmas?n? dilerim. Onlar?n bayramlar? doktoralar?n? verdikleri gün tecellî edecektir. ?imdi arefeyi ya??yorlar. Bu nâçiz kanaatimi onlara söylemeni rica ediyorum. Ayr?ca belirteyim ki Mü’minin her nefesi bayramd?r.

 

Bayram?m imdi, bayram?m imdi.

Bayram ederler, Yâr ile ?imdi

 

buyuruyor, Hac? Bayram Sultan. Bayram, Tevhîd’i kutlamakt?r. Tevhîd’e ?ükürdür. Tevhîd’i hamd ve senad?r. Bu konuyu çok uzatmak istemiyorum.

 

Senin tek eksi?in günde, yirmi dört saatlik günde, otuz saat okumamand?r!

Sana senelerce sonra bir itirafta bulunay?m Ali karde?. Ben içimdekilerini muhafaza etmek, onlar? gizlemek için ba?ka ?eyler konu?arak gevezeli?i seçmi?imdir. Bu konuyu da edeple kesiyorum. Bu seyahatin para ile dünya mal? ile ölçülemeyecek kadar iyi ve yararl? oldu. Bana, bize bu gerekli idi. Bu ba?ar?ld?. Sana te?ekkür ederim o?lum. Dönü? gününe dikkat et. Grevler veya herhangi bir mani senin dönmeni geciktirmemelidir. Sen bu i?leri iyi dü?ünürsün. Orada Erguner rahmetlinin o?lu ile Cinuçen Tanr?korur karde?im ney ve ud ile bir veya bir kaç plâk yapm??lar. Onlar? bulabilirsen karde?ine iyi olur. Bir kaç paket de enfiye al. Frans?z enfiyesi buradaki bir kaç dost için güzel arma?an say?l?r. Ben ?ahsen sadece dünya gözü ile sana kavu?may? dilerim. Hiç bir ?ey istemiyorum. Benimle mukayyet olma.

Çok okuyunuz! ?kra emri umumîdir. Yazmak nefisten olursa ene, ego, nefis onun ulviyetini gölgeler. Yazmak da emirle, manen al?nan emirle olmal?d?r. Senin tek eksi?in günde, yirmi dört saatlik günde, otuz saat okumamand?r. Bu gerçe?i de kendi özünle, o saf, o güzel Muhammedî özünle bulacaks?n. Sen on yedi ya??nda çocukla genç aras? bir Türk, bir Türkmen çocu?unun iyi bir örne?ini verdin. Dü?üncenin, ifade samimiyetinin, atakl?klar?n?n büyük kavgalar?n ifadesini ya?ad?n ve ya?att?n. Seninle iftihar ediyorum. Seninle bahtiyar?m. Manevî müjdeler, manevî mu?tular senin ve karde?inin ?slâm’a, insana hizmet edece?iniz ?eklindedir. Benim güvencim bu müjdedir. Aln?m? secdeden hiç kald?rmasam ?ükrümü edâ ve ifâde etmi? say?lmam.

 

Sizin bu ahlâk?n?z benim kabir âleminde de sükûnumdur.

Senden tek ricam ve arzum bu y?l onuncu s?n?fta ilk be? ki?i içinde olmak gayretini esirgememendir. Ba?kaca bir arzum yoktur. Ahlâkl?, imanl?, hakka hukuka riayetkâr olan siz çocuklar?mdan, arkada?lar?mdan, karde?lerimden ba?ka bir talebim olamaz. Sizin bu ahlâk?n?z benim kabir âleminde de sükûnumdur. Bunu bilesin. Beni gerçek yüzümle tan?man? da istemedim. Onun için aram?zdaki kontakta ses ç?karmad?m. Gerçekleri senin kendi akl?nla ve kendi gönlünle bulman? istiyorum. Elimden geldi?ince son nefesime kadar sizin hizmetinizde olaca??m. Be?enseniz de, be?enmeseniz de böylece yüksünmeden k?r?larak fakat k?r?lmamaya çal??arak böylece devam edece?im. Bunu da kan?nla, can?nla bilesin. Ben hayat? ciddî bir tarzda ya?ar?m Ali. Dikkatimin içinden hiç bir ?ey kurtulamaz. Ben seven adam?m. Anan? da, seni de, o Selmân denilen güzel ahlâkl? ve güzel yüzlü adam? da severim. Burada da sonra aç?klamak üzere ?unu ifade edeyim. “Allah, k?skançt?r” evlâd?m.

 

Afrika için, Afrika’n?n kurtulu?u için kitaplar bul!

Bayram?n mübarek olsun. Esir Türklere, esir Müslümanlara duâ ediniz. Eritre’den, Somali’den, Filipinlere kadar, K?r?m’dan Kerkük’e kadar Müslümanlara ve Türklere duâ ediniz. Yeni bir dünya kurulacakt?r. O’na haz?rlan?n?z ve çok iyi okuyunuz. Kendinizi çok iyi yeti?tiriniz. Oradaki a?abeylerin de Kur’an’daki “yetefekkerûn – tefekkür ediniz” s?rr?n?n pe?ine dü?sünler. Onun için çaba sarf etsinler ve çileye soyunsunlar. Vakit de mahlûktur. Bu gerçe?i unutmay?n?z. Vaktin de bir eceli vard?r. Uyku gaflettir. Uykuyu azalt?rsan?z zaman?n?z ço?al?r. Afrika için, Afrika’n?n kurtulu?u için kitaplar bul. Ayr?ca Guenon, Rene Guenon çok önemli bir Müslümand?r. Dervi? olmu? ve velî olmu?tur. Fransa’da bildi?im kadar Korsika ve Bask özgürlük hareketleri, Normandiya’n?n problemleri gibi Guenon’cu Frans?z ayd?nlar? da Fransa’y? çok rahats?z etmektedir. Guenon tercümesi herhalde çok güç olmal?d?r. Tasavvufu iyi bilmek gerek, ?slâm’? iyi bilmek, tarikatlar?, bilhassa ?azeliye’yi iyi bilmek gerekir. Ben Bat?’y? Almanya’da bir müddet kald???m halde biliyor say?lmam. Bat? dillerini de bilmedi?im için utan?yorum. Sen bana bir ?ey almak istiyorsan kendine kitap, lügat, ansiklopedi, plâk al. Bu ald?klar?n bana al?nm?? say?l?r. Son devirde bir Hristiyan misti?i Blondel ve bir büyük Müslüman Guenon iki büyük Frans?zd?r bildi?imce. Tarih, co?rafya, siyasal durum ve etnik gruplar? ihtiva eden ansiklopedi ara. Bir ömür ihtiyac?n olacakt?r.

 

Art?k arkada? olaca??m?z günler geldi.

Ayr?ca sizin okulun mezunlar?n? do?rudan do?ruya kabul eden üniversite ve yüksekokullar? incele ve ö?ren. Bize gelecekte lâz?m olabilir. Haz?rl?kl? olmal?y?z.

Abdestsiz gezme. Temiz, tâhir ol. Zikirli ol. Besmeleli ol. O zaman topun, tüfe?in, atom bomban olur. Güçlü olursun. Mistik insanlar özgürdür Ali. Yaln?z onlar özgürdür. Bu konuyu dü?ünmeye çal??. Art?k arkada? olaca??m?z günler geldi. Ben ya?land?m. ?yi okumu? bir insan da de?ilim. Sana, size yeti?emem. Ama sizinle iftihar etmeme, sizin için ?ükretmeme, hamd etmeme kimse mâni olamaz ya.

Ben ya?land?m ve zaman?ndan önce cesedim göçtü. Bu da normaldir. Çok kah?rl? ya?ad???m için, çok yoku? yukar? t?rmand???m için oldu. ?ikâyet etmiyorum. Hikâyet ediyorum.

Seni hasret ve muhabbetle öperim o?lum. Kavu?aca??m günler yak?nla?t?. Kararl?, iradeli, sab?rl? olman? niyaz ederim. Gelece?in cümle ayd?nl?k günleri üzerine, üzerinize do?sun. Hayr’a kar?? gelmen (kavu?man) dile?i ile Ali’m benim…

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net