SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

19. ?hvanlar kendi aralar?nda, külfet ve me?akkate varmadan birbirlerinden, manevi hayatlar?ndan istifade etmek için ziyaretle?melidirler. Bu ziyaretler ?slâmî ölçüler içerisinde ailece de olabilir. Ailelerinde böylece birbirinden faydalanmalar? temin edilmi? olur. Böylece bu ziyaretler manevi islâmi ticaretlere dönü?türülmü? olur. Yani ?slâmî noksanl?klar birbirimizden istifade edilmek suretiyle giderilmi? olur. Kötü aileler kötü örnek olurlar. Deri dükkân?nda çal??an?n üzerine, elbiselerine nas?l kötü koku sinerse, kötü ailelerle münasebet kurmakta iyi ailelere kötü kokular?n sirayet etmesine sebep ve vesile olacakt?r. Gül ile bulunan nas?l güzel kokular ta??rsa, iyilerle dü?üp kalkmakta iyilikler kazanmam?za sebep olacakt?r. Ziyaretlerimiz s?k s?k ve usand?r?c? olmamal?. Rasulullah’?n (s.a.s) “Zaman zaman ziyaret et ki muhabbetin arts?n.” sözü bize bu hususta delil olmal?d?r. Kelime-i tevhid bayra?? alt?nda toplanan her müslümana, ?slâm’a hizmet etmek için bu kap? aç?kt?r. Bu hususta kim olursa olsun ayr?m yap?lmaz. Çünkü dinimiz ay?r?c? de?il birle?tiricidir, nefret ettirici de?il sevdiricidir.

20. Her zaman her yerde mür?ide ba?l?l?k. Dünyan?n hangi ucunda olursa olsun bu ba?l?l?k sa?lamd?r ve asla kopmamal?d?r. Bu hususta ‘mür?id elinde mürid gassal elindeki meyyit gibidir’ sözünü unutmamal?y?z.

21. ?hvanlar aras?nda ayr?m ve seçme yap?lmamal?d?r. Özellikle zikir halkalar?na devam etmek isteyene bu kap? aç?kt?r. Herkes gelebilir. Allah’?n (c.c) rahmetinden kimsenin kimseyi mahrum etmeye, kovmaya yetkisi ve salahiyeti yoktur. Belli olmaz kimin kimden üstün oldu?u. Bunun için hiçbir kimse hor ve hakir görülemez. ?çki ve kumar masalar? ba??ndan kalk?p da zikir halakalar?na bir defa gelmekle, eski kötü hallerine tamamen pi?man olup dönenler vard?r. Hem de öyle ki; böylelerinin mesafe al??lar? da daha süratli olmaktad?r.

22. ?nsanlar?n ve özellikle ihvanlar?n yapt?klar? hatalar? ?slamiyet’e ve Tarîkat-? Aliyye’ye atmamal?d?r. Bilakis ?slamiyet bir ayna, ?slamiyet’i ya?ay???m?za göre de aynadaki görüntü kendi görüntümüz olacakt?r. Bu aynan?n önüne kendimizle oraya siyah bir bez asacak olsak ayadaki görüntü simsiyah olur ve onu görürüz. Beyaz bez asacak olursak onu görürüz. ?imdi ayna siyah bezden ba?kas?n? göstermiyor diye, nur gibi parlayan aynaya (?slamiyet’e) suç bulmak yanl??t?r.

23. ?hvanlar birbirlerinin menfaatlerini korumal?d?rlar. Kendi menfaatini mümin karde?inin menfaatinden üstün tutmamal?d?r. Sahabeler gibi olmal?d?r. Sünen-i Ebu Davud da zikredilen bir hadiste anlat?yorlar: “Bir harpte ganimetten pay?m?za bir ok bile dü?ecek olursa o okun demirli taraf?n? bir müslüman karde?imiz tüylü taraf?n? da di?er müslüman karde?imiz almak üzere payla??rd?k.” Yani buna biz tefâni diyoruz, birbirine kenetlenme birbirinde yok olma hali.

24. Kusursuz kimse olmayaca?? için kusurlu gördü?ümüz müslüman karde?lerimizi affetmeli gerekirse ona nasihat etmeliyiz. Onlar?n kusurlar? bizi ?slâmiyet’e ben onun yapt??? hatay? yapmayaca??m diye daha çok ba?lamal?d?r. Böylece azmederek iradesini zorlamal? ve affedici olmal?d?r. Yoksa dünya üzerinde kusursuz insan ararsan ancak peygamberleri ve kemal sahibi kimseleri bulabilirsin, ba?kalar?n? bulamazs?n. Unutmayal?m ki kötüler olmasayd? iyilerin k?ymeti, iyiler olmasayd? kötülerin kötü oldu?u bilinmezdi. Cennet ucuz de?il cehennemde lüzumsuz olamaz. Her ikisi de yar?n bo? kalmayacak dolacakt?r. Cenâb-? Allah (c.c) her ?eyi çifter çifter yaratm??t?r. Nas?l ki gece gündüzü koval?yorsa O, ac?ya kar??l?k tatl?y?, erke?e mukabil di?iyi, güzelli?e e? çirkinli?i, hayat?n z?tt? ölümü yaratm??sa; hayra mukabil ?erri halk etmi?tir. Bunlar ilahi kanunlard?r, kimse bu kanunlar? bozamaz. ?yilerden olmaya gayret edelim. ?yilerin Kur’an diliyle ad? “Muhsinler”dir. Cenab-? Allah (c.c): “Muhakkak ki Cenâb-? Allah muhsin olanlar?n ecrini zayi etmez” buyuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de insanlar develer gibidirler, yüz devede ancak bir deveyi haline elveri?li bulursun buyurmaktad?r.

25. Sevdi?imizi Allah (c.c) için sevmeli, bu?z edip sevmedi?imizi de Allah (c.c) için bu?z edip sevmemeliyiz. Yolda giderken bana yan bakt? diye bir mümin karde?e küs durmak haramd?r. Hele hele ihvanlar aras?nda bu hiç ho? de?ildir.

Peygamberimiz (s.a.s): “Bir müslüman?n bir müslümana üç günden fazla küs durmas? helal de?ildir.” buyurmaktad?r. Ey hak yolunun yolcusu olan ihvan karde?im kendini bu peygamberin koydu?u ?a?maz ölçüye vur. O zaman ?slâmiyet’teki boyunun ölçüsünün ne oldu?unu görürsün.

26. Haset, kin, çekememezlik bu yolun taliplerinin semtine bile u?ramamal?d?r. Bunlar insan?n hasenat?n? yiyip tüketen korkunç hastal?klard?r. Sende bu hastal?klardan varsa onu tedavi etmeye bak. Bunun tedavisinin yolu tevhidin a??r tokma??d?r. Onunla o nefsin ba??n? ez ki hastal?klardan kurtulas?n.

Peygamberimiz (s.a.s); “Haset etmek hasenat?n hepsini ate?in odunu yedi?i gibi yer” buyururlar.

27. Bu yolun yolcusu, haramlar?n semtinden bile geçmesine müsaade etmez. Haramlar belli ve aç?kt?r. Zina, kumar, içki, faiz, rü?vet, yalan-dolan, hile, dedikodu vb. Bunlar iman? zay?flatan tehlikelerdir. Bunlardan ?iddetle kaç?nmal?y?z.

28. En büyük felaketlerden olan, insanlar? felaketlerden felaketlere sürükleyen dilin tehlikelerinden son derece sak?nmal? ve dilimizi Allah’?n (c.c) zikri ile ?slak tutmal?y?z. Bu hususta Peygamber Efendimizin (s.a.s) “Dilin Cenab-? Allah’?n (c.c) zikrinden ya? olmaya devam etsin.” hadisi bizlere örnek olmal?d?r, yolumuzu ayd?nlatmal?d?r. Dilin afetlerinin ne derece büyük oldu?unu sizlere ?u hadisi ?erifi de misal vererek hat?rlatmak isterim. “?ki duda?? ile iki aya?? aras?n? bana garanti verene ben de cenneti garanti veririm.”

29. ?badetlerimizi kalp huzuru ve hu?uu içerisinde yapmal?y?z. Yapt???m?z amellerde riyadan yani gösteri?ten sak?nmal?y?z. Riya amellerin en büyük afetidir. Bir amele riya kar???rsa o hiçyap?lmam?? gibidir. Böyle bir mürai k?yamet gününde eli bo? olacakt?r.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net