SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır
Genç KALEMLER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

İbn-i Haldûn, Mukaddime´sinin tasavvuf bahsinde:

“Tasavvufun aslı Hakk´a kulluk için yönelmek, Hak´dan başkasıyla ilgiyi kesmek, dünyanın süsünden, zinetinden, alayişinden yüz çevirmek, halkın teveccüh ettiği dünya lezzetlerinden maldan, mansıp ve makamdan uzak bulunmak, halkın arasına girmek, ibadet için halveti ihtiyar etmektir. İşte bütün sahabe ve selef bu yolda idiler. İkinci asırda halkın ikbâle, dünyaya rağbeti artınca, tarik-i sahabe ve selefe dönenlere sofi adı verildi” der. (Mukaddime, s.309)

Sûre-i En´am´ın 151. “Fevâhişin zâhir ve bâtın olanlarından uzak bulununuz” mealindeki ayetinde bahsi geçen batini fevâhişi, İmam Gazzâli, “Rub´u Mühlikat”ında “nefsin afetleri” olarak şöyle sıralar:

“Kibir, buhul, hased, aldatmak, düşmanlık, gayz beslemek, tamah, kendini beğenmek, kendini yüksek görmek, hıyanet, müdâhene, riyâ, hakkı kabul etmeyip kendini büyük görmek, hile, tûl-i emel vesaire gibi kötü huylardır ki, bunlardan sakınabilmek ve korunma yollarını arayıp bulmak için kâmil ve olgun bir mürşide intisap zaruridir.”(İhyâu Ulûmid-Din, Rub´u Mühlikât)

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, kalbin tasviyesi ve ahlakın kemali, mekarim-i ahlâkı itmam için meb´us olduğunu bildiren “Peygamber Efendimizin (s.a.s) yolu” demek oluyor.

O halde tasavvuf, şeriatin gayri değil, aynıdır. Yani ittikadir. Bu zevatın arasından keşf ü keramet sahibi kimseler zuhur edebileceği gibi, rical-i mutasavvife, yani Kur´an´ın meânî-i muhtelifisini, hikmet-i şerayi-i tetkik eden kimseler arasından da ehl-i hal olanlar çıkmıştır.

Bütün kavil ve fiilleri Kitâb ve Sünnet´e uygun olduğu takdirde hiçbiri hakkında dil uzatmak caiz değildir. Kavil ve fiilleri mübâyin olanlar için ise, şahıs zikretmeyerek kavillerinin nusûsa muhalif olup olmadığına bakılarak ret veya kabul etmek gerekir. Ve o zaman büyük bir âlimin dediği yola girilmiş olur. Kendisine şeriat ve tarikat erbabının birbiriyle münazaalarının sebebi nedir, denildiği zaman:

“Şeriat ve tarikatın cahilleri birbirleriyle mücadele ederler, âlimleri daima musalâha içindedir” (Medineli Osman Efendi merhum)demiştir.

 

Kaynak: Mahir İz, Tasavvuf, Mahiyeti, Büyükleri ve Tarikatlar

4

20/12/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır

4

09/03/2018 İstemem!

4

29/10/2017 Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

4

23/02/2017 Şems-i Tebrizî (k.s)

4

25/10/2016 II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

4

25/10/2016 Na’t-ı Şerîf

4

13/05/2016 Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

4

31/01/2016 Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!

4

26/10/2015 Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

4

30/07/2015 Sadıklarla Beraber Olun!

4

27/02/2015 Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

4

27/02/2015 Seni Seven Âşıkların

4

26/02/2015 Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

4

06/11/2014 Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

4

03/06/2014 Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

4

08/02/2014 İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

4

25/09/2013 Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

4

17/09/2013 Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

4

25/05/2013 İki Hece Bir Soluk; Vefa

4

16/02/2013 Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

4

03/11/2012 Sûfîlerden Esintiler…

4

11/03/2012 Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

4

29/12/2011 Mevlid-i Nebî

4

29/12/2011 Tasavvufî Şiirler

4

05/10/2011 İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz

4

15/04/2011 Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

4

15/04/2011 Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

4

26/02/2011 Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

4

25/12/2010 Dört Halifeden

4

12/10/2010 Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk- Hülya ANIL
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net