SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

• Ne yaz?k ki gece geldi. Hepimiz ayr? dü?tük. Ne mutlu o ki?iye ki gece herkes uykuda iken Allah ona dosttur, arkada?t?r.

• Geceleyin hepsi uyudular. Hepsi de cans?z birer varl?k gibi yerlere serildi yataklara dü?tüler. Ey bizim dostumuz! Ey cihan?n padi?ah?! Aman sen uyuma.

• Bu beden topra??n? kald?r?p gezdiren, oradan oraya götüren ruh rüzgâr?d?r. ?nsan uykuya dal?nca o ruh rüzgâr? toprak bedenden muvakkat bir zaman çekilince, beden dü?üp yere serilir 

• Fakat ruh rüzgâr? geceleyin bu toprak bedenden büsbütün el çekmez. Eli üstündedir. Çünkü o toprak bedenle sevi?mektedir. Ayr? ayr? yerden olduklar? halde, birisi topraktan, birisi ruh âleminden geldikleri halde, Allah (c.c) muakkat bir zaman için onlan birbirine dost k?lm??t?r.

• Rüzgâr sebats?zd?r. Bir yerde durmaz. Bu sebeple onun vefas? yoktur. Ene kar?? duydu?u a?k, onu vefas?z hale sokmu?tur. Rüzgâr â??k olmal?, böyle esip durmazd?. Bir yerde karar k?lard?.

Mevlana bir Mesnevî beytinde ?öyle buyurur: 

Çihan?n bütün zerreleri o ezelî hüküm dolay?s? ile çift çift; her çift birbirine â??kt?r. Gökyüzü yeryüzüne; ‘Merhaba!’ der. ‘Seninle ben kehribarla saman çöpü gibiyiz, birbirimizi seviyoruz.’ Mesnevî, c. III, nr. 4401; Divan-? Kebîr'm ba?ka bir yerinde: 

Dünyan?n her cüzü, her ?ey â??kt?r. Her ?ey sevgili ile bulu?mak için ç?rp?n?r durur. (Divan-? Kebîr, c. VI, nr. 2674.) diye buyun?r.

 

A?k?n?n ate?i benim bütün sabr?m?, karar?m? yakt?.

(c.7, tercî‘ 5)

 

• Gönlümün derdinden neler çekti?imi gördün ya, gel ey güzel sevgilim! Gel, tez gel, tez gel!

• Sermayem, kazanc?m giderse gitsin, korkmuyorum. Yeter ki sen kal, senle! Çünkü sen benim ömrümsün, hayat?ms?n. Her kazanc?n sermayesisin. Gel, gel, sensiz ben ne yapar?m?

• Can?m?n can?! Ey gönlümün dostu! Senin yüzünü görmeden evvelce ben sab?rl? bir ki?iydim. Senin a?k?n?n ate?i benim bütün sabr?m?, karar?m? yakt?. Sevgili gel! Sensiz ben ya?ayamam, gel!

• Benden ayr?lmak ve uzaklara gitmekle dü?man? sevindirmek istiyorsan, bana kar?? olan so?uk davran??lar?nda dü?man sevindi, için rahat etsin! Art?k dara gitmeye gerek yok. Bo? yere beni üzme, gel!

• Sen her ne kadar hissiz, ta? yürekli isen de bu davran??lar?n bana kar??d?r. ?ki cihan?n da çok de?erli bir incisisin. Ta??n içinden f??k?r?p ç?kan rahmet suyu gibi gel!

• Can?n ve gönlün iniltilerine senden ba?ka mahrem yoktur. Benim gönlüm da? gibidir. Haydi, sen bu da?a bir Davud (a.s) gibi, bunu seslendir.

• Ey Tebrizli ?ems! Ayr?l?k ezelden gelen bir kaza ve kaderdir. “Al?n yaz?m?z böyleymi?!” deme! Sen öyle bir hükmü istiyorsan, o oldu demektir. Haydi, bir kaza ve kader olarak gel! 

 

Sevgili geldi, hiç bir su ile sönmeyecek a?k ate?ini gönlümüze dü?ürdü.

(c1, tercî‘ 310)

 

• Fele?in, gökyüzünün, rüyada bile görmedi?i o ay yüzlü sevgili yine geldi. Hiç bir su ile sönmeyecek a?k ate?ini yine gönlümüze dü?ürdü.

• Sen benim bir beden evime bak, bir de can?ma bak! Beden a?k ?arab?yla mest olmu?. Can ise o ?araba dayanamam??, y?k?lm??, yerlere serilmi?.

• ?arap evinin, meyhanenin sahibi gönlümle dost olunca, kan?m a?k ?arab? oldu; damarlar?mda dola?ma?a ba?lad?. Ci?erim de a?k ate?inde kebap oldu.

• Gözüm onun güzel hayali ile dolunca ona bu lütfu verdi?i için; “Ey kadeh, sen ne tesirlisin, ne güzelsin? Ey ?arap var ol, aferin sana!” diye sesler geliyor.

• Gönül a?k denizini görünce beni yaln?z b?rakarak birden bire içten f?rlad?, kendini o denize att? ve bana: “Haydi, elinden geliyorsa ara da beni bul bakal?m!” diye seslendi.

• Do?unun güne?i ve Tebrîz ?ehrinin kendisi ile iftihar etti?i ?emseddin'in yüzünün parlak güne?inin ard? s?ra bulutlar gibi â??k gönüller ko?u?up duruyor.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net