SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Evlâd?m,

Hem gönlümün murad? ?hsan Efendi o?lum…

Âhir ömrümde senin gönderdi?in mektuplarla sohbet ederek Cenâb-? Hakk’?n a?k?n?, Rasûlullâh Efendimiz’in (s.a.s) muhabbetini me?k etmeye gayret ediyoruz. Allah ve Rasûl yolunun fakîri olan bu zât? sen nas?l sevindirdiysen, Cenâb-? Hakk da sana in?aallah hem dünyada hem ahrette en büyük sevinçleri, saadeti ikram eylesin. Senden pek ho?nudum. Biz, sana ?eyhinin himmetiyle mürebbî olduk. Sohbet ?eyhli?i derler ya, öyle oldu. Bize yazm?? oldu?un manâlar?n (rüyalar?n) tâbirlerini tek tek vermektense bilinmesi gereken malûmat? sana arz edeyim. Böylece hem manâlar?n?n tâbirine hem de bu yolun manâlar?n?n tarifine vâk?f olas?n.

Hep a?lamak olmaz ya, seni güldüreyim. A o?lum, sadece sen rüya görmüyorsun ya! Biz de rüya görüyoruz. Elhamdülillah ki, Cenâb-? Hakk, bildikleriyle amel edenlere bilmesi lâz?m gelenleri ö?retiveriyor. Âlem-i manâda sen fakiri gördü?ün gibi bizlere de seni gösteriyorlar. Lâkin sana bu rüyalar? anlatmayaca??m. ?bret nazar?yla bakman için bir ba?ka manâ anlataca??m. Hem sualine cevap hem maksat hâs?l olsun.

Manâmda fakirin eski dervi?lerinden biri zuhur ediyor. Güzel bir mekânda bulu?uyoruz. Ben onu gördü?ümde ne?eyle kar??l?yorum, lâkin o biraz dertli, benim verdi?im selâm? dahi duymadan ve “Aleyküm selâm!” demeden, dedi ki: “Efendi ?eyhim, sultan?m, bizler senden muhabbet haberlerini alam?yoruz. Baz? kimselerden muhabbet müjdelerinizi, manâda görü?melerinizi veyahut haberle?melerini duyuyoruz. Ama bizde böyle hâller olmuyor. Hatta huzurunuzda sohbete eri?ti?imizde bize iltifat da buyurmuyorsunuz. Yak?nla?mak istedi?imiz hâlde etraf?m?zdaki yakînler gibi olam?yoruz. Sebebi nedir?” Fakîr de ona cevaben diyorum ki: “Evlâd?m, mür?idler hava gibidir. Herkes kendi miktar?nca onu teneffüs eder. Sen hiç havan?n bir kimseye yak?n, di?er bir kimseye uzak oldu?unu dü?ünebilir misin? Ci?erlerin müsaade etti?i kadar?n? içine çekersin. Gö?sün t?kal?, nefes darl???n varsa bunun eksikli?ini havada aramazs?n, ci?erinde arars?n. Hem sonra biz bir kandil gibiyiz. O kandile yakla?t?kça kendin nurlan?rs?n, uzakla?t?kça kendin zulmette kal?r, ayd?nlanamazs?n. Sen kendin bize yak?nla?may? talep et ve ?eyhin hakk?nda ‘?eyhim en çok beni sever.’ diye kalbinde hüsn-i zan et, bu güzel dü?ünceni ba?ka bir kimseye de söyleme. Sonra bakars?n ki sen de rahat teneffüs ediyorsun, sen de ayd?nlan?yorsun ve ?eyhine hâlen yak?nla??yorsun.”

??te böyle… Allahu a‘lem, bu rüyan?n tâbire ihtiyac? yok. Me?hur bir misaldir; bir ki?i manâda “Rabbin kim?” diye suale maruz kalsa, o ki?i de “Rabbim Allah’t?r.” dese soran kim, söyleyen kim? Bir de gören var. Ya gösteren? ??te manâ böyle acayip bir hâldir.

Neyse bu bahis uzar gider. Manâdan anlad?m ki bu karde?imizin böyle bir basit ?üphesi var. Cenâb-? Hakk ufak tefek evham ve ?üphelerden dolay? bizleri feyiz çe?melerimizden uzakla?t?rmas?n. Ki?iye fütuhat nasip olduktan sonra kalbindeki putlar bir bir o a?k?n ve nurun tesiriyle y?k?l?r gider. Tevhidin nuru bir gönülde bir kez do?du mu o ki?ide art?k ebedî olarak ?irk hâli zuhur etmez. Amma burada bir s?r vard?r. Bu s?rr?n izah? da Fahr-i Âlem’in (s.a.s) Vedâ Hacc?nda beyân ettikleri s?rd?r. O fasîhu’l-lisân Efendimiz (s.a.s) insanlara buyurdular ki:

“Art?k ?eytan bu beldede ve Kabe’de ebediyen putlara tap?lmas?ndan, ?irk ko?ulmas?ndan ümidi kesmi?tir. Ancak baz? ufak i?lerde ona uyman?z onu sevindirecektir. ??te bir mür?id-i kâmil huzurunda tevhidin berekât?n?, Allah ve Rasûl a?k?n? gönlünde parlatan mürîd, ?irkten beri olsa da evhâm?yla, vesvesesiyle, hatta mür?idinden ?üphe etmekle ?eytana ve nefsine bazen tâbi olacakt?r. Mür?idler mürîdlerinin derecelerine göre kâh tatl? tatl? izah ederek, ikna ederek, kâh ?iddetli ?ekilde onlar? ikaz ederek bu nevi hâllerden çekip ç?kar?r. Amma müride laz?m olan mür?idinden elini çekmeye ki, mür?idi onu çekip ç?kara.

Himmetli, hizmetli ?hsan Efendi o?lum. “?öhret âfettir.” sözü hadîs-i ?eriftir, demi?ler. Manâ cihetinden hadîs-i ?erîf oldu?u ?üphesizdir. Biz metin üzerinde münâka?a etmiyoruz. Manâ cihetini tutuyoruz. Lâkin sen böyledir deyu sohbeti ve vazifeli oldu?un dersleri b?rakmayas?n. Burada bir nezaket vard?r. Evvel olarak bil ki, mür?idin sana bu yolda ne emrediyorsa cân-? ba? üzere kabul edip mucibince amel et. O amelle derece mi kat edersin, hay?r m? i?lersin, sevap m? kazan?rs?n, ?öhret mi elde edersin, bunlara bakma. Sâniyen (ikinci olarak) ?öhreti sen istemedikten sonra ?öhretli olmak dahi nefse muhalefettir. Amma böyle me?hur olmay? sen dileseydin hiç ?üphesiz bu insan? helak eden bir âfettir. Sâlisen (üçüncüsü) nas?l ?öhret buldu?una nazar etmek icap eder. “Bu adam Allah velîsidir veyahut çok sâlih bir kimsedir” diye me?hur olmak ayr? bir dava, “Bu adam sanki kendisi çok makbul de bir de insanlar? ir?âd ediyor” denilerek k?nanmak ve böylece ?öhret bulmak ayr? bir dava…

Evlâd?m, ?imdiki zamanda melâmet, kendini saklamakla, dini ya?amakla oluyor. Dinî sohbet yapanlar, Allah ve Rasûl ahlâk?ndan bahsedenler istihza ediliyor. Dünya ehli, “Bu zamanda bunlar olur mu?” diyor. Kendilerini â??k zannedenlerse: “Biz bunlar? geçtik, a?k?m?z bize yeter.” diyor. Binâenaleyh senin bu ?ekilde k?nanman nefsinin ho?una giden bir hâlden ziyâde nefsine a??r gelen bir hâldir. ?nsanlara hizmet ve sohbet ederken kendini onlardan âli görmeyesin. Böyle olduktan sonra senin heybetin, vakar?n kibir ve ucûb de?ildir. Yerli yerince bir ameldir. Hâdisenin ba?ka cihetleri de var.

Meselâ ?öhret sadece tan?nmak, herkes taraf?ndan bilinmek de?ildir. ?unu da nihaî olarak arz edelim ki, insan tan?nmad??? ve bilinmedi?i zaman baz? günahlar? i?lemeye içinden heves etti?inde daha rahat hareket eder. Lâkin bilindik, tan?nd?k bir zât, içinden günaha meyletse de halk?n bilmesi onu zapt eder. Mesuliyetin fark?nda olur, insanlara örnek olmas? gerekti?ini bilir. Daha dikkatli hareket eder. Cemiyetin insan? hay?r yoluna sevk etmesi ve onu hay?rl? görmesi böyle kimseler için Cenâb-? Hakk’?n lütfudur. Bu riyâ de?ildir. T?pk?, imam?n camide namaz k?ld?rmas? gibi. ?öyle ki; imam efendinin cemaat içerisinde namaz? daha dikkatlice edâ etmesi riyâ de?ildir. Zira imam cemaate örnek olmak mecburiyetindedir. “Ben halk?n yan?nda namaz?n âdab?na riayet etmezsem fitne ç?kart?r, kötü örnek olurum.” diyerek dikkatlice namaz k?lsa ecir kazan?r. Amma cemaatten olan ki?i sair vakitte hiç dikkat etmedi?i namaz âdab?na camide insanlar görsün diye dikkat ederse riyakâr olmu? olur. Üzerinde dü?ün, tefekkür et.

Ârif zâtlar ?öyle demi?lerdir: “Bir ki?i ya Allah’tan korkar ya halktan utan?r veyahut cezadan çekinir. E?er bu üç korku ve utanma hasleti bir ki?ide yoksa her türlü kabahati eder.” Dolay?s?yla seni dinî dikkate sevk eden bir cemiyetin olu?u rahmettir. Sohbet açman, maddî ve manevî mü?küller için insanlara hizmet etmen ve bunu alenî yapman cenk meydan?nda “Zülfikâr?” ku?anarak ç?kman gibidir. Kendi nefsine pay ç?kartmadan, mür?idinin sözünden ç?kmadan hareket edersen neticesi ya ?ehâdettir, ya gaziliktir.

Cenâb-? Hakk bizleri her türlü cihâdda muvaffak ve muzaffer eylesin. Halvetî tarîkinin ulu pirlerinden ?emseddîn-i Sivasî Hazretleri me?hur nutkunun son beytinde der ki: “Hakk’a makbul olmak ister, halka menfur olmadan.” Manâs? malum ya, biz yine teberrüken verelim. Yani der ki Hz. Pîr: “Hakikati söylemek halk?n nefretini mûcibdir. Hâlbuki Hakk Teâlâ, kullar?nda ve kâinatta hakk?n kaim k?l?nmas?n? murâd eder. Hakk? kaim k?lmaya çal??anlar Allah’?n sevgilileridir. Amma hakka riayet edemeyenler ‘Allah’a dü?man?m’ diyemezler, Allah’? anlatanlara dü?manl?k ederler.”

Di? a?r?s?ndan inleyen bir çocuk hekime gitti?inde kendisini tedavi eden zât? nas?l dü?man olarak görür, ondan kaçmak ister, “Hain ki?i, neden bana bunu yap?yor?” der ve olay? idrâk edemez. Oysa hekim o hâldeyken zâlim de?ildir. Hatta mazlumdur. Nefsine a??r gelen i?i hakk? kaim k?lmak için hizmetle me?guldür. Amma çocuk anlamaz. Ruhlar? bulu?a ermemi? olan câhil kimseler de kendilerini böyle tedaviye kalk??anlar? anlayamazlar. Hâlbuki bilmezler ki o fedakâr ki?iler nefislerine a??r gelen bir i?le me?guldürler. Derde derman olmak için hay?rl? bir i?tedirler. Çocuklar büyüdüklerinde kendilerine hizmet eden hekimleri ?ükran ve minnetle anarlar amma ço?u zaman o zâtlar? yanlar?nda bulamazlar. Ayn? bunun gibi o ki?iler de, ruhlar? bulu?a erip de idrâk ettiklerinde kendilerine yap?lan hizmeti fark ederler amma ço?u zaman o mürebbîlerini göremezler. E?er insan olma yolunda müstakîmlerse hiç olmazsa ?ükran ve minnetle yâd ederler.

Evlâd?m, sen de bu yolu tut! Mürebbîlik ayr? ?eydir, ?eyhlik ise kolay bir ?eydir. “?unu tut, bunu yap, ?öyle et!” demek kolay ?eydir. Kar??dakini ikna etmek, terbiye vermek için me?akkate maruz kalmak ayr? bir i?tir. Hem ?eyh hem mürebbî olmak lâz?m. Her ?eyh mürebbî de?ildir. Bu dahi Allah’?n tecellîlerindendir. Baz? ?eyhler terbiyenin manâs?n? etraf?ndaki seçti?i kimselere da??t?rlar. O manâya mazhar olan ki?iler ?eyhin dervi?lerine mürebbîlik yapar. Yani o mürebbîlerin dahi himmetleri ?eyhlerindendir. Erenlerin silsilesine bakt???nda büyük makam sahibi olan zâtlar?n hepsi hem mürebbîdir, hem de ?eyhtir. ?n?allah Cenâb-? Hakk seni ?eyhinin terbiyesiyle edeplenen ve bu edeple insanl??a hizmet eden mürebbîlerden k?lar.

Vak?a ?öyle bir cilve de vard?r ki: Mürebbîlerin ekserisi terbiye verdikleri zâtlar?n olmu? hallerini göremezler. T?pk?, hurmay? fidanken diken çiftçinin o a?ac?n meyvesini göremeden âhirete gitmesi gibi. Bu cihetten dü?ünürsen mürebbîlik gayba îmân gibidir ve kendi nefsine pay almadan Allah için yap?lan hizmet nevidir. Bu hizmet pek ulvîdir. Fahr-i Âlem (s.a.s)  ne buyurdu:

“K?yametin kopaca??n? bilsen, elindeki fidan? dik!” O fidan? sadece a?aç m? zannedersin? Hizmetin neticesini göremesen de hizmete memursun vesselam. Seyr û sulukta manâlar dervi?in hatas?n?, sevab?n?, derecelerini, makam?n?, hizmetlerinin ?eklini hatta bazen neticesini bildiren haberlerdir. Cenâb-? Hakk hayat?n? bu yola vakfedenlere ba? gözüyle neticeyi göremese de kalp gözüyle veya manâ yoluyla ak?beti gösterir. Zira gayba iman zevkini alanlara Cenâb-? Hakk meçhulü malûm eder. Onlar da terbiyelerini o ilim üzere in?â ve ikmâl ederler. ??te bu sebepten terbiyeyi veren de alan da muhakkak manâ dersinden okurlar.

Seyr u sülûkun bidâyetinden (ba?lang?c?ndan) nihayetine kadar mür?id de mürîd de manâlardan hâlî de?ildir. Bir de bu âlemi rüya âlemi gibi tâbir eden kâmiller vard?r ki in?allah onu ba?ka bir mektupta yazar?z.

Pek k?ymetli ?hsan Efendi o?lum!

Balkanlardaki hâli görüyorsun. Müslümanlar?n hâlini de mü?ahede etmektesin. ?nsanlar taklit belâs?na tutulmu?lar. Hem de öyle bir belâya maruz kalm??lar ki hem velîleri taklit etmekteler hem de Allah dü?manlar?n?n veremeyece?i zarar? maddî ve manevî vermekteler. Hakk yoluna gidenleri kand?rarak kendilerine ve halka maskara ettirmekteler. Cehalet, küfür ve ahlâks?zl?k rahatl?kla yay?lmakta iken senin “Acaba ?öhret afet midir?” deyu hizmetten kaçman hiç de iyi bir hâl de?ildir. Allah Teâlâ faal olan kullar?, mü’minleri sever. Ât?l olan battal mü’minleri sevmez. Bu sahada hizmete o kadar ihtiyaç var ki riyâ ile hizmet etsen de, aman hizmetten geri kalma. Ve nefsine de ki: “Yanarsam ben yanay?m, ama Allah için bir ki?iyi kurtaray?m.” Bunu dü?ünmen dahi ihlâs?n ba?ka bir ?eklidir.

Tefekkür et. Ancak, insan insana hizmet eder. Hizmet a?k? hayvanda yoktur. Melek dahi emir ald??? için hizmet eder. A?kla hizmet etmek Hz. ?nsan’a mahsustur. Hakk Teâlâ hizmetini, a?k?n?, himmetini, muhabbetini ziyâde eylesin. Cenâb-? Hakk seni erenlerin hizmetine, sâlihlerin devletine, nebilerin s?rr?na, velîlerin yollar?na ve onlar?n himmetlerine naîl eylesin. Büyüklerin muhabbet nazarlar?ndan dü?meyesin. Cenâb-? Hakk’?n inâyetiyle s?rât-? müstakimden aya??n kaymas?n. Her ne türlü güzel amel eyledi isen Hakk’?n lûtfu oldu?unu hep idrâk eyleyesin. Sana etti?im dualar sâd?k velîlerin eyledi?i niyazlara ilhak edilerek kabul olunsun.

Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ‘ammâ yes?fûn

Ve selâmün ale’l-mürselîn

Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net