SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ey Evlad?m!

Senin Allah Teâlâ’dan sak?nman ve ona itaat etmen gerekir. Allah’tan ba?ka hiç kimseden korkma ve ondan ba?kas?ndan bir ?ey bekleme. Bütün ihtiyaçlar?n? ona havale et ve ondan iste. Allah’tan ba?kas?na ülfet etme. Ondan ba?kas?na itimad etme.

Din-i ?slâm’?n s?n?rlar?n? muhafaza etmeni sana tavsiye ediyorum. Allah Teâlâ seni ve bütün Müslümanlar? muvaffak k?ls?n.

Bilesin ki, tarîkat?m?z Kur’ân-? Kerim ve sünnete, gönlün selametine; nefsin ve elin cömertli?ine; yüzün güleçli?ine; hayr? yay?p ço?altmaya; cefay? defetmeye; eziyetlere katlanmaya ve ihvan?n hatalar?n? görmemeye dayanmaktad?r.

Sana fakr? koruman?, karde?lerinle iyi geçinmeni, din i?lerini terk etme hususu hariç husumeti terk etmeni ve ba?kalar?n? kendi nefsine tercih etmeni tavsiye ediyorum.

Tasavvuf, kîl u kâl de?ildir, ancak o açl??a sab?r, dünyay? terk, ?ehvetleri kesmektir. Sana ihlâs gereklidir, o da halk? unutup devaml? olarak Hakk’? görmektir.

Fakirlere hizmet etmelisin. Bu da üç ?eyle olur: tevazu, güzel ahlak ve cömertlik. Bunlar benim sana, karde?lerine, mürid ve fakirlerden (Allah Teâlâ bunlar?n say?lar?n? ço?alts?n) bunu i?itenlere vasiyetimdir.

Allah Teâlâ bizleri ve sizleri burada aç?klanan hususlar? yerine getirmeye muvaffak k?ls?n.

Âmin.

 

*Terziba??, Kerkük ?airleri, s.61.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net