SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah?a Sayg? Peygamber(ler)e Sayg?
Prof. Dr. Ali AKYÜZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

    De?erler atlas?n?n zirvesinde bulunan ve her de?ere de?er olma ?eref ve itibar?n? sunan Allah (c.c) her de?erin fevkinde bir yüceli?e, hürmet ve ihtirama lay?kt?r. Bu yüceli?i fark etmeden inanç ve iman, muhtevas?na kavu?amaz.

Hz. Peygambere (s.a.s) nazil olan ‘Alak sûresinin ilk ayetlerinden sonra vahyin geçirdi?i fetret devresinin hemen ard?ndan ilk nazil olan Müddessir sûresinin ilk ayetlerinde zikredildi?i üzere, “Sadece Rabbini büyük tan?!” yüceler yücesi olmas? sebebiyle O’nun de?erler ekseninin ve de?erler atlas?n?n merkezinde durmas? gerekti?i ifade ve ihtar edilmi?tir. Mezkûr ayet-i kerimeler Hz. Peygambere, Yüce Allah’?n de?erlerin vâz?? oldu?unu, bu konuda orta?? bulunmad???n? ve ondan ba?ka de?er belirleyicisi olmad???n? da ifade etmektedir.

Bu anlay?? büyük bir sevgi ve sayg?yla gönülde yank? bulunca her ?eyin ilahi cazibe etraf?nda anlam kazanmaya ba?layaca?? seremoni ba?lar. Mührü Rasûlullâh bile, dizili?i itibariyle y??ma biçiminde yaz?larak her hareketinde bir hikmetin var oldu?u gerçe?inden bak?ld???nda, kim bilir belki hem yaz?mda hem de edeben Allah’?n bu yüceli?ine sanatkârane bir üslup içinde Peygamberi bir telmih yap?lm??, ayn? zamanda hüsnü hatt sanat?nda bir tarz?n da öncülü?ü yap?lm??t?r. Bu yaz?l?ma dikkat edildi?inde en üstte Allah, sonra Rasûl, sonra da Muhammed kelimelerinin yaz?l??? be?erden yarat?c?ya dikey, yarat?c?dan be?ere dü?ey bir hiyerar?ik çizgiyi de tespit etmektedir.

Bütün erdemlerin, güzelliklerin, sevginin ve sayg?n?n kayna?? olan yüce yarat?c?n?n ?an?na yak???r bir güven ve duyarl?l?kla ona sayg? duymak bütün erdemleri yakalaman?n ilk ad?m?d?r. Her dem bu duygu ve dü?ünceyle hem dem olmak, “elinden ve dilinden insanlar? emin k?lman?n” kulca tan?m?d?r.

Gönülde büyüyen, lisân-? hâlde co?an bu duygunun, lisân-? kâl ile büyük bir ?evk ve vecd ile dile geli?ini, bütün Müslümanlar?n hep bir a??zdan her yerde ve özellikle haccda ne?eyle terennüm edi?ini, kâinat?n ahengine ritim tutan En Yüce’ye sayg?n?n ar?a yükseli?ini Hz. Peygamber’in dilinden ?öyle duyduk ve nihayetsiz sayg?yla da uyduk…

Abdullah b. Ömer’den (r.a) rivayet edildi?ine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Hz. Peygamberin telbiyesi; Hz. Peygamberin bütün insanl???n kullu?a davetini, onlar ad?na sayg? ve hürmetle kabulünü dile getirdi?i dua ve sesleni?i ifade edildi?i ?ekilde idi:

Allah’?m! Buyur! Emret!

??te geldim! Emrine amadeyim!

Her emrini yerine getirmek için huzuruna geldim Allah’?m!

Senin saltanat?nda e?in orta??n yoktur Allah’?m! Bütün varl???mla sana yöneldim!

Hamd /sonsuz övgü senindir. Nimet senin, Bütün mülk de senin… Asla e?in orta??n yoktur.”

Abdullah b. Ömer (r.a):

“Bu Hz. Peygamberin telbiyesidir” der, Hz. Peygamber’in cinasl? ve secili telbiyesinin pe?i s?ra ?u cümleleri eklerdi:

Buyur! Emret! Emrine amadeyim Allah’?m!

Sana kulluk etmek için nihayetsiz yard?m?n? dilerim!

Bütün iyilikler senin elinde ve takdirindedir Allah’?m!

Ra?betim, sevgim sanad?r! Gayretim, çabam sanad?r / senin r?zanad?r!

 

Peygamber(ler)e Sayg?

 

Kâinat? gerçek hüviyet ve mahiyetiyle bize tan?tan elçilere selâm olsun… Onlar?n en son temsilcisi Hz. Muhammed’e salât ve selâm olsun…

Mutlu olman?n ve mutlu kalman?n, hayat? dolu dolu anlaml? ya?aman?n kurallar?n?, küçük büyük demeden her nesneye gereken kendisinden ö?rendi?imiz, övülmü?, sevilmi?, ba???lanm?? Nebî’ye (s.a.s) vefa borcumuz vard?r. Her namazda söyleyip dile getirdi?imiz bu vefây? duygular?n derinli?inde ya?ay?p, hürmet ve sayg?m?z? peki?tirmek, ahlâki seciyemizi geli?tirmek bir zarurettir.

Zira Yüce Allah; Andolsun e?er namaz? k?lar, zekât? verir ve elçilerime inan?r, onlara sayg? gösterirseniz -fakirlere gönülden yard?mda bulunmak sûretiyle– Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ?rmaklar akan cennetlere koyar?m.” (Maide, 12)

O’na iman edenler, O’na sayg? gösterenler, O’na yard?m edenler ve O’na indirilen nura/Kur’ân’a uyanlar var ya… ??te onlar kurtulu?a erenlerdir.” (A‘râf, 157)

“Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanas?n?z, O’na yard?m edesiniz, O’na sayg? gösteresiniz ve sabah ak?am Allah’? tesbih edesiniz diye Peygamber’i gönderdik.” (Fetih, 9) buyurmak sûretiyle, peygamberlere sayg?y? erdemlere ula?man?n en temel gereklili?i, erdemli olman?n da en önemli unsuru olarak zikretmi?tir.

Genelde bütün peygamberlere, özelde Hz. Muhammed’e sayg? ve hürmet göstermek, müslüman olman?n en temel ?art?d?r. Sayg?s?z bir Müslüman, sayg?y? hak etmemektedir. Yüce de?erlere ve onlar?n ö?retmenlerine sayg?l? olanlar, gelecek nesiller taraf?ndan da sayg?yla yâd edilmeyi hak etmi?ler ve öyle an?la gelmi?lerdir. Yüce Allah kutsala sayg? gösteren, sayg?y? ö?reten “sayg?l?lar” için; Sonradan gelenler aras?nda ona/onlara güzel bir ad b?rakt?k.” (Saffât, 78, 108, 119, 129) kelâm?yla sayg?y? ebedile?tirmi?tir. Peygamberlere sayg?y? tart??ma konusu yapmak, sevgi ve sayg?ya endaze biçmek, onunla ilgili polemik mevzular? açmak, olumsuz örneklerden yola ç?karak geçmi?e gösterilen sayg?y? ötelemek veya kötülemek iyi niyetten uzak bir sayg?s?zl?kt?r. Yan?nda ad?ndan söz edildi?inde ondan salâtve selâm? esirgeyen cimriler, gelecek nesillere ta??d?klar? ve kötü örnek te?kil ettikleri ayn? sayg?s?zl???n kurban? olarak sayg?s?zl?k bulacak talihsizlerdir. O (s.a.s), bize adab? mua?eret kurallar?n? ya?ayarak, örnekleyerek göstermi?tir.

Yüce Allah veciz biçimde daha ilk s?ralarda yani 5. s?rada nazil olan Müddessir sûresinin ilk 7 ayetinde Hz. Peygamberin;

Misyonunu belirlemi?,

Vizyonunu sergilemi?,

Aksiyonuyla bütün dünyay? etkilemi?tir.

?öyle ki;

“Ey bürünüp sar?nan! Kalk insanlar? uyar! Sadece Rabbini büyük tan?! Elbiseni tertemiz tut!

Kötü ?eyleri terk et! Yapt???n iyili?i çok görerek ba?a kakma!

Rabbinin r?zas?na ermek için sabret!” (Müddessir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

?lk ayet, muhatab?n ruh halini ve ahvalini çerçevelerken ayn? zamanda onun ürpermi?li?inden kinâye ve mülhem bir sözcükle sevgi, ?efkat ve merhamet dolu bir ça?r?yla muhatab? belirlemektedir;

Ey bürünüp sar?nan!

?kinci ayet, göreviyle mütenasip biçimde aksiyonunu çerçevelemekte;

Kalk, insanlar? uyar!

Üçüncü ayet, misyonunu ve muhtevas?n? tespit ederken;

Sadece Rabbini büyük tan?!

Dört, be?, alt?nc? ve yedinci ayetler, vizyonunu çerçevelemektedir;

Elbiseni tertemiz tut!

Kötü ?eyleri terk et!

Yapt???n iyili?i çok görerek ba?a kakma!

Rabbinin r?zas?na ermek için sabret!

Bu kadar mucizevî bir biçimde bütün bir sistem, 7 ayetle formüle edilmektedir. Hz. Peygamberin misyonu ve aksiyonu birer ayetle çerçevelenirken vizyonun 4 ayetle anlat?m? ilahî kelâm?n îcaz? yönüyle dönemin edebi zevkine hitap ederken, ayn? zamanda da örnekli?in ve ya?ant?n?n yani vizyonun ne kadar önemli oldu?una vurgu yapmaktad?r.

Ya?ayarak örnek olmak çok daha etkili, belirleyici, güçlü ve kal?c?d?r.

O, bütün zamanlar?n ve mekânlar?n en kâmil örne?idir,

Aksiyonun bu ayetlerde öncelenmi? olmas?, O’nun hususi görevine binaendir.

Birbirimizden esirgemedi?imiz veya esirgemememiz gereken ‘say?n’, ‘sayg?de?er’, ‘efendi’, ‘bey’, ‘beyefendi’, ‘muhterem’ sözcüklerini, Hz. Peygambere yak??an salât ve selam ile kar??lamaktan kaç?n?r ve bu ihtiram? ondan esirgersek, neslimize, ata ve ecdada sayg?, hürmet ve vefay? asla ö?retip örnekleyemeyiz.

Vefat?ndan sonra bile dünyam?z? güzelle?tirmemize katk?da bulunan bu ?ahsiyetlere te?ekkür borcumuz oldu?unu dü?ünmek vefâ borcudur.

 Dirilerin korumakta zorland??? de?erleri koruyan ve bize hizmetleri olan atam?za, dedemize sayg?s?zl?k ise züldür.

Onlara gösterdi?imiz bu hizmet ve sayg?y? k?skanan diriler, baz? hatal? davran??lar? örneklemek sûretiyle gösterilen sayg?n?n yanl?? oldu?unu ifade etmek ve ecdad? kötülemek yerine, ölülerin dirilerden daha sayg?n olmas?n?n anlam?n? dü?ünerek toplumsal iyile?meye katk?da bulunup, güven tazeleyip, cemiyetin hizmetinde olduklar?n? insanlara inand?rmal?d?rlar. Yoksa insan?m?z?n ve dünya insanl???n?n ölülere sayg?s?n? abartt???n? söylemek sûretiyle kendi sayg?nl?klar?n? sa?layamazlar.

Bu toplum, ecdad? iyi ve güzel i?leriyle yüzy?llar sonra hat?rl?yorsa, eminim ayn? zaman diliminde ya?ad?klar? ?ah?slar?n kendilerine yapt??? iyilikleri unutmayacak kadar vefal?d?r. Yeter ki, içtenlikle görsünler.

Onlara sayg? ve selam olsun…

Ebû Musa el-E?’ari’den (r.a) rivayet edildi?ine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Allah’?n benimle gönderdi?i haberler ve ben, bir toplulu?a gelip onlara ?öyle seslenen kimseye benzer. O:

‘Ey insanlar! Ben bir dü?man ordusu gördüm. Emin olun gözlerimle gördüm.

Ben gelecek musibetlere dikkatinizi çeken apaç?k bir uyar?c?y?m.(Benden söylemesi!)

Ne duruyorsunuz! Hemen kaç?n, kurtulun!’ der.

Toplumun baz?lar? ona inan?r ve bütün gece sakince kaçar kurtulurlar.

Baz?lar? da ona inanmaz ve yerlerinden k?m?ldamazlar.

Dü?man ordusu da ani bir bask?nla onlar? mahveder ve köklerini kaz?r.

??te bu misal, bana itaat edip getirdi?im de?erlere uyanlarla, bana isyan edip getirdi?im de?erlere inanmayanlar?n haline benzer.”

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildi?ine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak yüz çevirip burun k?v?ran sayg?s?zlar giremeyecekler.”

Ashab-? Kiram:

“Ey Allah’?n Resulü, yüz çevirip, burun k?v?ran sayg?s?zlar kimdir?”

Hz. Peygamber de:

“Kim bana itaat ederse cennete girecektir, kim de bana kar?? gelirse, O burun k?v?r?p yüz çeviren / kar?? gelen sayg?s?zd?r (Dolay?s?yla cennete giremez).

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildi?ine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Ben Meryem o?lu ?sa’ya dünya ve ahirette insanlar?n en yak?n?y?m. Esasen bütün Peygamberler analar? ayr?, baba bir karde?tirler ve dinleri de ayn?d?r (Tevhid dinidir).”

Hz. Ömer’den (r.a) rivayet edildi?ine göre; o, bir gün minberde hutbe okurken, ‘Hz. Peygamber (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu i?ittim’ demi?tir:

“H?ristiyanlar?n Meryem o?lu (?sâ’y? ) abart?l? bir ?ekilde haks?zca yüceltip medh u senâ etti?i gibi siz de beni abart?p yüceltmeyiniz. ?üphesiz ben Allah’?n bir kuluyum. Öyleyse siz de bana, ‘Allah’?n kulu ve O’nun rasûlü’ deyiniz!

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildi?ine göre, Hz. Peygamber (s.a.s):

“Benimle benden önceki peygamberle, bir kimse gibidir ki; o ki?i, bir ev yapt?rm??, süslemi?, dayay?p dö?emi? de yaln?zca bir kö?ede bir tu?las? eksik b?rak?lm??t?r. ?nsanlar binay? gezerlerken hayret ve ?a?k?nl?kla;

‘Ne olayd?, ?u tu?lada yerine konulmu? olsayd?’ derler.

Hz. Peygamber:

“??te ben o tu?lay?m ve ben peygamberlerin sonuncusuyum” buyurmu?tur.

4

17/07/2017 Güler Yüzlü, Nazik ve Sade Olmak

4

23/02/2017 Özel Hayata, Ki?iye, Özele Sayg?

4

25/10/2016 Zeki, Dikkatli, Gözlemci ve Yorumcu

4

31/01/2016 Misyon, Vizyon ve Aksiyon Sahibi Olmak!

4

31/10/2015 Tebli?de Güçlük, Me?akkat, Zorluk

4

27/02/2015 Alçakgönüllü ve Mütevaz? Olmak

4

06/11/2014 Do?ruluk / Dürüstlük / Samimiyet / Emin Ve Güvenilir Olmak

4

03/06/2014 ?ahsiyeti / Karakteri / Görünümü

4

08/02/2014 Bilgi ve Bilgelik

4

17/09/2013 ?slâmî De?er Yarg?lar?

4

25/05/2013 Adaletli Olmak ve Zulme Kar?? Koymak

4

16/02/2013 Hamiyetperver Olmak

4

03/11/2012 Cömert ve Hay?rhâh Olmak

4

11/08/2012 Müjdeci, Umut Dolu ve Gerçekçi Olmak

4

11/03/2012 Güven Duymak ve Ku?kudan Uzak Olmak

4

29/12/2011 Ho?görünün S?n?rlar?

4

05/10/2011 Vefâl? Olmak

4

28/06/2011 Taraf Olma

4

26/02/2011 Duyarl? / Mü?fik ve Merhametli Olmak

4

25/12/2010 Ahlakî Ö?retiler

4

12/10/2010 Dua/?stek ve Ba???lanma

4

08/08/2010 Erdeme Uzanmak

4

22/07/2010 Nas?l Bir Medeniyet?

4

31/03/2010 Allah?a Sayg? Peygamber(ler)e Sayg?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net