SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 E?itim ve ö?retim y?l?n?n ba?lamas? münasebetiyle bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleri olan yavrular?m?z? nas?l yeti?tirmeliyiz ki onlar hem kendilerine ve hem de ellerinin ula?t??? herkese faydal? olsunlar? Kur’ân-? Kerim’in ifadesiyle onlar, dünya hayat?n?n süsüdür. (Kehf, 18/46)

Bizlere birer emanet olarak tevdi edilen bu k?ymetli varl?klar?m?za e?itimin en güzelini vermemiz, terbiye ve mesleklerin de en iyilerini elde etmelerine yard?mc? olmam?z gerekmektedir. Çünkü Allah Rasûlü’nün (s.a.s) ifadesiyle hepimiz birer çoban?z. Her çoban da sürüsünden mesuldür. (Buhârî, Cum‘a, 11) Bu münasebetle onlara e?itim ve ö?retimlerinde elden geldi?i kadar, özellikle de her ebeveyn durumu nispetinde yard?mc? olmal?d?r. Bilinmelidir ki, çocuklar?na sahip ç?kmayan toplumlar, hüsrana mahkûm olurlar. Bunun bedelini çok a??r öderler.

Bugünkü ortamda ö?renmeyi iki ana bölümde ele al?p de?erlendirmek laz?md?r. Birincisi dinî ilimlerin ö?renilmesi, ikincisi de dünyaya ait ilimlerin ö?retilip ö?renilmesidir. Uzun y?llar ö?reticilik yapan bir ki?i olarak gördü?ümüz kadar?yla diyebiliriz ki, halk? Müslüman olan ülkemizde dinî e?itim yeterli seviyede de?ildir. Hayli zamand?r yurt d???ndaki okullarda da çal??mam hasebiyle gördüklerimi ve bildiklerimi bu sütunda uzun uzad?ya payla?mak isterdim. Ama bu mümkün de?il... ?u kadar?n? söyleyeyim ki; kilise okullar?n?n d???ndaki okullar?n, ilkokuldan ba?lay?p liseye kadar olanlar?n hepsinde inanç ve din a??rl?kl? dersler vard?r. Tahrif edilmi? yahudilik ve h?ristiyanl???n kendilerine göre yetkili elemanlar? çocuklara ders verirler. Yetmi? dörtlü y?llardan doksanl? y?llara gelinceye kadar saat olarak haftada üç saat iken, sonralar? bir saat azalt?larak iki saate dü?ürülmü?tür.

Ö?retim ve e?itimde kalite de çok önemlidir. Ö?renci çal??kan ve gayretli, ö?retmen de yetkili, dirayetli, ö?rencilerini seven, yerine göre bir baba, bir a?abey ve bir karde? gibi olmal?d?r. Bunlarda noksanl?k kaliteyi baltalar. Okullar?n aç?lmas? münasebetiyle ilkokuldan ba?layarak yeni yeti?en nesle itina ile muamele etmeli, onlar?n her türlü e?itimlerine gereken önem verilmelidir. Özellikle de din e?itimlerine…

Din e?itimi verilen kurumlar olan Kur’ân Kurslar?, ?mam-Hatip Liseleri ve ?lahiyat Fakültelerine de nesiller te?vik edilmelidir. Maalesef büyük ço?unluk bunun ?uurunda de?ildir. Böyle müesseselere dün oldu?u gibi bugün de ihtiyaç vard?r, yar?n da olacakt?r. ??in ?uurunda olan Müslümanlar ibadet için bir cami yapt?rd?klar?nda iki tane de dinî e?itim veren okul yapt?rma, onlara destek verme, talebelerine yard?mc? olup te?vik etme gibi hususlarda son derece hassas olmal?lar. Bilmelidirler ki, camiye cemaat âlimlerin anlatmas?yla kazan?l?r. Cemaatten yoksun camiler istenmiyorsa o takdirde bu dinî e?itimin önemi kavranmal? ve ona göre hareket edilmelidir.

“Âlimin uykusu cahilin ibadetinden hay?rl?d?r.” denilmi?tir. Yine, ilim tahsil etmek nafile ibadetten daha hay?rl?d?r, çünkü nafile ibadet eden kendini kurtar?r, din ise hem kendini ve hem de birçok ki?inin kurtulu?a ermesine vesile olur. Esefle mü?ahede olunmaktad?r ki, okullar yeterli görülmeyince, imtihanlarda ba?ar?l? olunsun diye dershaneler devreye girmektedir.

Peki, dinî e?itim bunun neresinde kalmaktad?r. Sizi dü?ündürüyor mu?

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net