SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Fenâfi?r-Rasûl
H. İbrahim DURGUTLUOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sevenler için sevgili yolunda ölmekten daha aziz bir ?ey yoktur. Sevgilinin fiilini taklit etmek, onun ya?ad??? her an? kendi ya?ant?s?na i?lemek, onun gibi oturmak, kalkmak, gülmek, konu?mak, sevdi?ini sevmek, sevmedi?ini sevmemek… Â??klar için muhabbet yolunda zirve noktas? i?te budur.

Gerçek sevgili ‘Vedûd’ olan Allah (c.c) Hz.leridir. O’nu sevmenin en belirgin alameti ise O’nun sevgilisi olan Habîb-i Hüdâ Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizi sevmektir. Bu konuda Kelâm-? Kadîm olan Kur’ân’da ?u âyet gönüllere yol gösterir:

 

“(Habîbim) De ki! E?er Allah’? seviyorsan?z bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i ?mrân, 31)

 

Bu sevgi ve uyma hâli o noktaya ula??r ki ki?i kendisini, sevdi?i ve uydu?u Hâbîbullâh’?n nûr deryâs? olan rûhunda erimi? hisseder. Bunun tasavvuf ?st?lâh?nda tan?m? “Fenâfi’r-Rasûl”dür. Yani Rasûlullâh’?n (s.a.s) varl???nda kendi varl???n?, iradesini, fiiliyat?n? yok etmek ve bu sûretle yukar?daki âyetin gösterdi?i uyma halini hakka’l-yakîn ya?amak…

 

Alt?n ile â?ina olan bak?ra bak!

Bu kom?uluk onu, sanki alt?n yapacak…

 

Tasavvufta bu hâlete eren ki?i her an Efendimiz (s.a.s)  ile beraber olma hâlini ya?ar. Att??? her ad?m O’ndan bir iz ta??r. Ald??? nefesi O’nunla al?r, verdi?i nefesi O’nunla verir. Rüyâda ve yakazada o yüce Hazreti görmekle ?ereflenir. Efendimiz (s.a.s) ile rüyada veya beyne’n-nevm ve’l-yakazada (uyku halinden uyan?kl??a daha yak?n bir halde) görü?ebilmek için bir ki?i;

Zatta, s?fatta ve fiilinde, Server-i Âlem (s.a.s) ile tam bir irtibat içinde olmas?, O’nun rûhâniyet deryâs?nda kendini eritmi? olmas? gerekir. Bunun en kolay ve kestirme yolu sevgi yoludur. Bunu bir hadis-i ?erifinde Efendimiz ?öyle ifade buyurmu?tur:

 

“Sizden biri, beni, babas?ndan, evlad?ndan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmi? say?lmaz.” (Buhârî, ?mân/8; Müslim, ?mân/70; Nesâî, ?mân/19)

 

Bir di?er rivayette Hz. Ömer (r.a), ‘Rasûlullâh’? can?ndan ba?ka her ?eyden çok sevdi?ini’ ifade etmi?, bunun üzerine Efendimiz (s.a.s): “Beni can?ndan da çok sevmelisin” buyurmu?tur. Hz. Ömer (r.a) Efendimiz: “Can?mdan da çok seviyorum yâ Rasûlallâh” diye arz etti?i zaman “??te ?imdi imân?n kâmil oldu yâ Ömer!” buyurmu?tur.

 

Bir dervi?, Mür?idine gelerek ?öyle bir ricâda bulunur:

“Hakk yolunda rehberim olan aziz Efendim! Hazret-i Seyyidü’l-Kevneyn Peygamber (s.a.s) Efendimize ziyâdesiyle â????m… Ancak bir kere dahi Nûr Cemâlini görmekle ?ereflenebilmi? de?ilim. Bana bir yol, bir usûl göstermenizi niyâz ederim.”

 

O Ârif-i Billâh olan Mür?idi Kâmil müridin hâline ?öyle bir nazar eder ve der ki:

“Evlâd?m! Sen bugün ?öyle bol tuzlu bir et kavurmas?, kebab? ye, amma sak?n ola ki su içme, öylece yat, murâd?na erersin istedi?ini görürsün.”

 

Nereye basm?? ise o Güzelin aya??,

Gece gündüz oray?, öper hayâl duda??…

 

Mürid hemen eve var?r, bol tuz atarak bir kavurma haz?rlar. ?çi yansa da su içmez. Gece olur evrâd u ezkâr?n? okuduktan sonra emir üzerine yine su içmeden yatar. Seyran ba?lam??t?r. Susuzluktan ci?eri yanan dervi? rüyâs?nda kendini p?nar ba?lar?nda görür. Nehirlere dalar. Çe?me ba?lar?nda kana kana su içti?ini görür. Rüyas?nda her yerde su görür, her gördü?ü sudan içer, böylece sabah? eder. Ama bundan da pek bir ?ey anlamaz. Hayret içinde Mür?idin huzûruna ç?kar. Geceki hali arz eder:

“Efendim, emrinizi aynen uygulad?m amma Hazret-i Habîb-i Hüdâ (s.a.s) Efendimizi göremedim.”

“Ne gördün evlâd?m?”

“Hep su gördüm, berrak, serin, kar gibi so?uk sular gördüm.”

“O?lum görmü?sün i?te görmü?sün. Sen neye i?tiyak duyarsan onu görürsün. “Men vecede talebe / Kim neyi talep ederse onu bulur.” Senin suya kar?? o gece duydu?un i?tiyak, yan??, arzu, Efendimize de aynen olsa O’nu (s.a.s) muhakkak görürsün” buyurup müride bir hakikat dersi verip ir?âd eylemi?tir.

 

Hûriler Sevgili görmek için saf durdu,

R?dvân hayretinden elini eline vurdu…

 

Ki?i sevgi yolunda öyle bir hâle gelir ki kendisini sevgilisinde kaybeder. Sevgiliyi güne? gibi, kendisini de o güne?in ???klar? gibi ya da güne?i yans?tan ayna gibi görür ve hisseder. Dü?üncelerinin her ân? sevgiliyle doludur. Bu hal rûhun bir ayna gibi sevgilisinin s?fatlar?n? yans?tmas?yla devam eder. Nihayet öyle olur ki kendisi ad?na bir ?ey görmez hissetmez olur. Her i?ledi?i sevgilisi ad?na olur. Hep O’nu anar.

 

Beyt:

 

Gözümü ve gönlümü ba?ka ne me?gûl eder,

Gözüm hep seni arar, gönlüm hep seni diler…

 

Nerede ve kiminle, ne hâlde olsam ey yâr!

Gönlüm seni arzular, gözümde hayâlin var…

 

?bn-i Abbas (r.a), Efendimize ait bir aynaya bakt???nda aynada Efendimizin parlak nûrlu yüzünü görmü?tür.

Ebu’l Abbas-? Mürsi (k.s):

“Göz aç?p kapayacak kadar Rasûlullâh (s.a.s) Efendimizin cemâli gözümden gâib olsa kendimi günahkâr bilirim” buyurmu?tur.

 

?mâm-? Gazâli (r.a) Hz.leri de namazda “ettahiyyâtü” okunurken, “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü” denildi?inde Fahr-i Âlem (s.a.s) Efendimizin rûhâniyetini kalp gözünde hayâl edip hatta nûrdan bir sütûn ?eklinde dü?ünüp selâm? O’na tevcih etmesini tavsiye etmi?tir.

 

Beyt:

 

Âcizli?imden bu kadar haber verebiliyorum,

Çünkü yana??ndan gözümü ay?ram?yorum…

 

Bu örnekler Hâtemü’l-Enbiyâ’da kendini yok etmi? kimselerin hayatlar?ndan örneklerdir. Bu ?ekilde yanm?? â??klar cihân? doldurmu?tur.

 

?eyh Mü?tâk Kâdirî (k.s)

 

Hüdâ’y? ten gözüyle görmek olmaz, Mür?idi seyret,

Cemâl-i Mür?idi âyine k?l kim, olas?n ir?âd…

 

Buyurdu?u vechile Cenâb-? Hakk’?n nûru ?lâhisini en kâmil yans?tan, Mür?idler Sultân? Sevgili Peygamber (s.a.s) Efendimizdir. O nûra mütesilsilen kalbini rabt eden, zincirin son noktas?ndan ba?lang?ç ana halkas?na kadar gider. ??te tasavvufta Fenâfi’?-?eyh (?eyhte yok olma) ile ba?lay?p Fenâfi’r-Rasûl (Peygamber de yok olma) ile zirveye ç?kan ve Fenâfillâh (Allah’?n nurunda yok olup benli?inden kurtulma) hazinesine erenler bu usûl ile yürümü? ve yürütmü?lerdir.

 

Beyt:

 

Bir kimseyi k?l?c?n, ikiye böldü?ünü çok gördüm,

A?k k?l?c?n? gör ki, iki kimseyi bir yapt?…

 

Peygamber a?k?yla kendinden geçen â??klar sevdâl?lar mallar? ve canlar? kar??l???nda tek bir kez Efendimizi görecek olsalar bunu cana minnet bilirler. Çünkü Onu sevmek Rabbi Zülcelâl ve’l-Kemâl Hz.lerini sevmekten kaynaklan?r. Sahabeyi (r.a) sevmekte Efendimizi sevmektendir. Evliyay? sevmek de yine onlar? sevmekten dolay?d?r. Bir kez görmeye bin kez can verilse ?a??lmaz. Kendini O’nun varl???nda tüketmeye bitirmeye neden hayret edilsin.

 

Yay gibi ka??n? göster ve kirpik oklar?n? saç!

Ermemi? zâhidin ci?erine derin oluklar aç…

 

Saçlar?ndan bir tel beni mest eder,

Hatta çok söyledim, kokusu yeter…

 

Çölde dola??r dururum, hep Leylâ derim,

Hep Leylâ derim dola??p durdukça

 

Allah (c.c) bize sevmeyi, sevgide sâd?k olmay? ve bu sevgi ile damlam?z? ummâna ula?t?rmay? nasîb eylesin… Evvel âhir Allah’a hamd, Habîbullâh (s.a.s) Efendimize ve Âl u ashâb?na selâm ve salât…

Gökler döndükçe, y?ld?zlar parlad?kça, ku?lar öttükçe, rüzgârlar estikçe, ya?an ya?murlar, al?nan nefesler, deniz damlalar? ve çöl kumlar? adedince…

 

4

17/09/2013 Tecelli ve Zuhûr

4

03/11/2012 Benli?in Bilinmesi ve E?itilmesi

4

11/08/2012 Yokluk Kap?s?

4

11/03/2012 Halk ?çinde Hakk ?le Olmak

4

29/12/2011 Gerçek Yûnus Emre

4

05/10/2011 Ameller Niyetlere Göredir

4

28/06/2011 Gönülden Gönüle Mesajlar

4

15/04/2011 Tasavvufun Rûhu

4

26/02/2011 Hallâc-? Mansûr (Kuddise Sirruh)

4

25/12/2010 A?kta Yok Ol, Kavu?mak Budur

4

12/10/2010 Rüya, Ke?f ve Mü?ahededeki Yan?lg?lar

4

08/08/2010 Hac? Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)

4

08/08/2010 Vahdet-i Vücûd

4

22/07/2010 Tasavvufî Hallerden VECD

4

31/03/2010 Fenâfi?r-Rasûl
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net