21. Sayı


21. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm ve rahmetullah

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan zulümleri hitama erdirsin inşallah!   Kâdir-i Mutlak (c.c.), Müslüman kardeşlerimizin ve cümle mazlumların acılarını dindirsin, yüzlerini güldürsün, onlara şeref ve izzet elbisesi giydirsin.   Biz günahkâr kullarını da Kitâb-ı Hakîm’ine, Rasûlü’nün sîretine, âlimlerin ve evliyanın kutlu yoluna râm eylesin ki “Onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler bile…” (Yûnus, 62)   Şehr-i Ramazan aslında Hakk’tan yana nasibi olanlar için bulunmaz bir fırsat, eşsiz bir manevi değerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azattır kıymetini bilenler için. Sıcak günlere rastlayan bu günlerde orucunu tutan, Kur’ân’dan bol bol istifade eden, teravih namazlarını kılan, zekât, fitre, itikaf… gi...


Sağlam Bir Tasavvuf Yolunun Esasları
21. Sayı

Sağlam Bir Tasavvuf Yolunun Esasları

Bugün tasavvuf konusunda sapla saman birbirine karıştığı, şeyhlerin sahtesi ile gerçeği yaygın bir biçimde her yanda bulunduğu için bunları birbirinden tefrik etmek zordur. Bunların doğrularını...

Ey Derviş Ey Âşık
21. Sayı

Ey Derviş Ey Âşık

Ey derviş sakın ha! Hakk’tan başkasından bir şey bekleme. Veren O’dur. O halde veren varken başkasından isteme. Bir şeyi yapan görünen âlettir. Fakat asıl yapan ustadır. Aleti görüp de ...

Davet
21. Sayı

Davet

Sen gittin gelmedin, Beni görmedin, Bu yüce kapıya, Gelip girmedin.   Dağlar eğilsin, Bir gelen geçen var, Ey gökte yıldızlar, Siz bana gelin.   Gü...

Kâdirîliği, Anadolu’ya Taşıyan Velî Eşrefoğlu Rûmî (k.s)
21. Sayı

Kâdirîliği, Anadolu’ya Taşıyan Velî Eşrefoğlu Rûmî (k.s)

Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden, şâir. İsmi Abdullah olup, babasınınki Eşref’tir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası, Mısır’dan İznik’e göç etti. Eşrefoğlu Rûmî...

Beden Ülkesinin Sultanı
21. Sayı

Beden Ülkesinin Sultanı

Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut ...

Mücâhede – Nefse Karşı Savaş
21. Sayı

Mücâhede – Nefse Karşı Savaş

Ey oğul! Nefsini dünyaya, kalbini ukbâya, sırrını ise Mevlâ´ya bırak. Dünya ile mutmain olma, huzur duyma. O süslü bir yılandır. Süsü ile insanları kendine çeker, sonra da helak eder. Kesin b...

Tâif Duası
21. Sayı

Tâif Duası

İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ)bilhassa Mekke döneminde çok büyük musibetlerle karşı karşıya kalmıştır; kavmi tarafından yalanlanmış, işkencelere maruz bırakılmış, ölümle tehdit e...

Tâlût Kıssasından Günümüze Yansıyanlar
21. Sayı

Tâlût Kıssasından Günümüze Yansıyanlar

Tarih, insanlığın hafızasıdır. Yine tarih, insanoğlunun yaratıldığı andan itibaren kıyamete kadar geçirdiği ve geçireceği süreçtir. Bu sürecin bir aktörü insanın kendisi ise şüphesiz diğer aktörü ş...

Şehr-i Ramazan
21. Sayı

Şehr-i Ramazan

Takvimler döndü dolaştı yine bir Ramazan ayına ulaştık. Ona nâ-mütenehi/sonsuz hamd olsun. Düşünüyoruz ki; ömürler ne kadar kısadır, geliyor ve geçiyor. Bu mübarek ay da başlamış, bir ay so...

İmam-ı Şâfiî’nin Mürşidi
21. Sayı

İmam-ı Şâfiî’nin Mürşidi

İmam Şâfiî Hazretleri, aslen ümmî (okuma-yazma bilmeyen), fakat gönlü ilm-i ledünnî ile dolu Şeybân-ı Râ’i gibi bir zatın önünde, anasının dizi dibinde oturan bir çocuk gibi mütevazı bir tavı...

Sadıklarla Beraber Olun!
21. Sayı

Sadıklarla Beraber Olun!

Mürşid-i kâmile intisabın gerekliliği konusuna işaret bir ayet-i kerime şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” [Tevbe, 9/119] Sadıklarla...