20 Haziran 2024

20. Sayı


20. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

merhabalar efendim Şükür kavuşturana… Aslında kişi, sevdiğinden bir an bile ayrılmaz ya, lafın gelişi böyle söylenir. Gerçek seven; rabt olur, medfun olur gayr-i ihtiyarî sevdiğine. Çünkü mü’min bilir ki: “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” dünya ve âhirette… Kâh İsmail olur, kurban edilir O’nun yoluna, kâh Ali olur, şehadete merhaba der şeb-i arûsu karşılar gibi. Allah’a, Rasûlü’ne ve Kur’ân’a bağlılığın/râbıtanın tezahürüdür olup biten aslında. Hal böyleyken dinin emir ve yasaklarına titizlikle riayet eden, Sünnet’i hakkıyla bilip ihya eden kâmil mürşidlere râbıta hususunda dinin hükmü nedir, bu husus nasıl anlaşılmalıdır? İnsanlar akla hayale gelmeyen batıl şeylere iltifat gösterip, onlarla dünya ve âhiretlerini mahvedecek tehlikeli râbıtalar kuruyor iken, günümüzde; Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş Şuuruna sahip ...


Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur
20. Sayı

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

Aslında tasavvuf ehlinin tutmuş oldukları yol; sahabe, tabiin ve onlardan sonra gelen ümmetin selefi ve büyükleri tarafından hiçbir zaman terk edilmemişti. Bu yolun temeli ibadetlere kapanıp ta...

Evvâh Olan Kullar
20. Sayı

Evvâh Olan Kullar

el-Beyhakî, Zeyd b. Eslem’in şöyle dediğini tahrîc etmiştir. İbnü’l-Evdâ (r.a) diyor ki: “Bir gece Rasûlullah (s.a.s)ile beraber çıkmıştım. O, mescitte sesini yükselten bi...

Ebû Hanife'nin Tasavvufi Hayatı
20. Sayı

Ebû Hanife'nin Tasavvufi Hayatı

Âlimler, İmam-ı Azam’ın takvası, ibadeti ve zühdünde icmâ etmişlerdir. İmam-ı Azam, ahlaki kötülüklerden arı, her çeşit faziletle süslü, Allah ve Rasûlü’nün getirdiklerine sıkı sıkıya b...

Seni Seven Âşıkların
20. Sayı

Seni Seven Âşıkların

  Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş   Gönlün sana verenlerin  Eli sana erenlerin Gözü seni gören...

Alçakgönüllü ve Mütevazı Olmak
20. Sayı

Alçakgönüllü ve Mütevazı Olmak

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma.” İsra, 37 Alçakgönüllülük, insanın yücelmesi ve yüceltilmesi için vazedilmiş fıtrat kanunu ve övülmüş bir ahlâki hususiyettir. Alçakgönüllülük, ins...

Riyazet ve Nefsânî Şehvet
20. Sayı

Riyazet ve Nefsânî Şehvet

Nefis bir puttur, nefsine boyun eğen puta tapmış olur. Allah’a ihlâsla kul olanlar, sırf O’na kulluk etmeyi başaranlar, nefislerini yenen kimselerdir. Ey insan! Bilmelisin ki, kötül...

Ashâb-ı Suffa’nın Tasavvufa Etkisi
20. Sayı

Ashâb-ı Suffa’nın Tasavvufa Etkisi

Her kim, terk-i dünyaya gösterdikleri sabır, fakre ünsiyet, istemeyi terk gibi hususlarda onların yolunu takip ederse, her asırda Ehl-i Suffa’ya uymuş, onlar gibi tevekkül etmiş olur. Suf...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
20. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Gözümün nuru, canım evlâdım İhsan Efendi; Allah’ın selâmı, bereketi sizlerin ve sizi sevenlerin üzerine olsun. Muhabbet dolu satırlarınız bize ulaştı. Seyahatte olduğumdan birazcık geç nâ...

İnsan Bir Derviştir
20. Sayı

İnsan Bir Derviştir

“İnsan bir derviştir, bir bilse ah bilse!” demiştiniz. Bilemiyor ve olamıyor...   Derviş olamıyor, çünkü kendine tapıyor. “Kendinizi temize çıkarmayınız&rdquo...

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği
20. Sayı

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

Kâdiriye, İslam dünyasında en yaygın tarikatlardan biridir. Endonezya’dan Fas’a kadar her yerde müntesibi vardır. İslam âleminde Abdülkâdir Geylânî’nin şöhretine ulaşan kişiler bu...

Tasavvufî Bir Eğitim Yolu: RÂBITA
20. Sayı

Tasavvufî Bir Eğitim Yolu: RÂBITA

Râbıta, etrafında kıyametler koparılmak istenen, bazılarınca şirke kadar varmakla itham edilen bir tasavvuf metodudur. İlk devir sûfîlerinde lafız olarak rastlanmayan bu kavram, yanlış algılamalar ...

Olgun Müslüman’ın Vasıfları
20. Sayı

Olgun Müslüman’ın Vasıfları

Mü’min, her işine Besmele ile başlayacak. Kendisinin varlıklar arasındaki üstün yerini ve önemini fark edecek. O, dünyaya böcek veya canavar olarak değil de, insan olarak geldiğine sevinecek....