20 Haziran 2024
Tufan ATMACA

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (4) Kaside-i Bür’e

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (4) Kaside-i Bür’e

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Habibim, Peygamberim de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’ (Âl-i İmrân, 3/31)

Devrân-ı Zikrullah’ta zaman zaman Allah Resulüne istinaden ilâhiler söylenir. Bunlar O yüce Peygamberin şefaatini celbetmek için bir vesiledir.

Geçenlerde Mirimiz Abdullah Efendi sohbetine otururken; İmam Busirî Hz.lerinin;

“... Kul in testefikâ yehimî ...” beytini terennüm ediyordu. Akabinde Muhammediyye ve onun yazarı hakkında bizleri bilgilendirdi. O muhterem zatın, Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize olan sevgisinden bahsetti.

“Yazıcıoğlu Muhammed Bîcan, muhabbetinden dolayı nehre girip bu kitabı nehrin içerisinde tamamlamak durumunda kalmıştır. Çünkü su ateşi soğutuyor.”

Bizler, onlar gibi olamayız diye bir düşünce aklımızdan geçebilir, ama Allah Resulünü sevmemiz lazım. (Abdullah Demircioḡlu Sohbetleri, 9.12.12)

Devamla;

Cenab-ı Allah buyuruyor ki:

“Habibim, Peygamberim de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’ (Âl-i İmrân, 3/31)

Aziz gönül dostları!

Allah bizlere de Habibi’ni sevmeyi ve O’na uymayı nasip etsin. Böylelikle mağfiret olunuruz ümidini taşıyalım. Duamıza O’nun ism-i şerifini (s.a.s) alalım. Çünkü O’nun ismi mübarektir. O’nun ismini anarak Benî İsrail savaşlar kazanmışlardır. Bizler O’nun ismini yâd etmeye en layık olanlar değil miyiz? O bizim Peygamberimiz değil mi? Lütfen O’na günde yüzde defa Salât ve Selâm getirelim. O’nun şefaatini ümmeti için Cenab-ı Allah’tan dileyelim, istirham edelim. Zarar etmeyiz bilakis sevap kazanırız. “Bu kadar salât çok gelir” diyorsak hiç olmazsa namazlarımızın, dualarımızın başına ve sonuna O’nun salavatını alalım.

Abdullah b. Amr b. el-As (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’den şöyle işitmiş:

“Her kim benim üzerime bir defa salât ederse buna mukabil Allah Teâlâ ona on kez salât (rahmet) eder.” (Müslim, Riyâzü’s-Sâlihîn, II, 867)

O yüce Peygamber’in getirdiği Kur’ân’la ve O’nun izinden giden âlimleri vesile etmemizle bizim de yazımıza, işlerimize bereket ve izzet gelir.

Tevfik Allah’tan diyelim ve İmam Busirî Hazretlerinin Resulüllah’a olan aşkından bahsederek devam edelim.

Kaside-i Bür’e İcâzet sahibi Abdullah Efendiyle yaptığımız söyleşi ışığında üçüncü bölüm hakkında bilgilenelim.

Üçüncü bölümde Nebiyy-i Muhterem (s.a.s.) methedilmekte.

Bu bölüm 60 beyitten meydana gelmiştir.

 

29. Beyit

Zalemtü sünnete men ahyaz zalâme ilâ

Enişteket kademâhüd durra min veremi

 

(Geceleri ihya eden O Rasûl’ün sünnetine zulmettim.

İki ayağı parça parça olana dek ibadet eden Peygamberin sünnetine zulmettim.)

 

34. Beyit

Muhammedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekâleyni

Ve’l-ferîkayni min urbin ve min ‘acemi

 

(Muhammed (a.s) Acem ve Arab’ın

Bütün yaratılmışların, insan ve cinnîlerin Efendisidir.)

 

36. Beyit

Hüve’l-Habîbullezî türcâ şefâatühû

Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehimi

 

(O Allah’ın sevgilisi ki

Korkulan şey için O’nun şefaati umulur)

 

Bu beytin hikmeti:

Bir kimse bu beyti 1000 defa okur da bir dilekte bulunursa Allah o kimsenin duasını kabul buyurur. Usul şöyledir:

100 kere ‘Hüvel Habîbullezî...’ beytini okur. Her yüz beytin ardından bir defa;

‘Mevlâya sallî ve sellim dâimen ebed

Alâ Habîbike hayril halki külli himî’

beytini söyler. Böylece 1000 kereye tamamlar ve duasını yapar.

 

38. Beyit

Fâkan nebiyyîne fî halkın ve fî hulükın

Ve lem yüdânûhü fî ilmin ve lâ kerami

 

(O yaradılış sebebiyle bütün nebîleri geçmiştir.

O’na cömertlikte ve ilimde diğer peygamberler ulaşamamıştır.)

 

Yukarıdaki beyitleri okuyup duygulananlardan bizler için de hayır dua etmelerini ve kendilerinde feyziyâb olduğumuz Abdullah Efendi ve Altın silsiledeki büyük zatlar için de bir Fatiha’yı eksik etmemeleridir niyazımız.

Diğer bölümlerden bahsedebilme duasıyla sizleri Allah’a bırakıyor ve dualarınıza Ümmet-i Muhammed’i katmanızı diliyorum.

Bâkî ve Kevserî selamlar...


Tufan ATMACA diğer yazıları