Genç KALEMLER

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar
28.Sayı

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

Halife Hârûnu’r-Reşîd, ağabeyi Behlü’l-Dânâ'ya: “Ağabey, bu akşam camide namaz kılanları yemeğe alacağım. Sana zahmet akşam namazına git de namaz kılanları getir, yemek yesinler.”der.

Şems-i Tebrizî (k.s)
26. Sayı

Şems-i Tebrizî (k.s)

Sana esrârdan ve hakîkatlerden bir şey hâsıl olmuyor mu?

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri
25. Sayı

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

Sultan Abdülhamid, Ehl-i Sünnet’e mugayyir olmayan tarikat ve ilim erbabı ile sık sık görüşürdü.

Na’t-ı Şerîf
25. Sayı

Na’t-ı Şerîf

O (s.a.s) gökyüzünün Ahmed’i, Yeryüzünün Muhammedi, O (s.a.s) Allah’ın (c.c) seçilmiş kulu, Mustafa’sı, O (s.a.s) kendine vaad edilen Makam-ı Mahmud’un sahibi…

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk
24. Sayı

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

Geldikti bir zaman Sarı Saltuk’la Asya’dan, Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.

Yâ Sabûr (c.c)
23. Sayı

Yâ Sabûr (c.c)

Bir zata soruldu: “Ne kadar sabretmeliyim?” Cevap buyurdu: “Ben sabrediyorum demeyene kadar!”

Sadıklarla Beraber Olun!
21. Sayı

Sadıklarla Beraber Olun!

Mürşid-i kâmile intisabın gerekliliği konusuna işaret bir ayet-i kerime şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” [Tevbe, 9/119]

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur
20. Sayı

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

Kuşeyrî’nin “er-Risâle”sinde isimleri zikredilen tasavvuf ehli kimseler bu hususta sahabenin ve onlara uyanların yolunu takip etmiştir.

Seni Seven Âşıkların
20. Sayı

Seni Seven Âşıkların

Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği
20. Sayı

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

Konuşması gayet net ve pek tesirli idi. Kalbi katı bir kimse, onu görse kalbi yumuşar, korku ve heybet hissederdi.

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)
19. Sayı

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

Kul için en güzel elbise tevazu ve inkisar, (Mevlâ’ya karşı boynu bükük olma) elbisesidir.

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi
18. Sayı

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

Ebû Abdullâh dedi ki: “Takva, seni Allah’tan uzaklaştıran şeyden sakınmandır.”