20 Haziran 2024
Editör

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

"Sizi de, (elinizle) yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır.” (Saffât Sûresi, 96.)

Allah´ın (c.c) gönderdiği ve Hz. Muhammed´in (s.a.s) ge­tirip bizlere bildirdiği, inanılması gereken esasla­ra inanıp inanmama yönünden, insanlar üç gruba ayrılırlar:

1. Mü´min:İnanılması gereken esasları kal­ben tasdik eden ve bu inancını dili ile ikrar eden kimselere “mü´min” denir.

2. Kâfir:İmanın esaslarını kalbi ile inkâr eden ve bu inkârını dili ile de ifade eden insanlara “kâfir” denir.

3. Münafık:İnanılman gereken prensiple­re kalbi ile inanmayan ve tasdik etmeyen fakat sırf mü´minleri kandırmak için, dili ile inandığını söyleyenlere de “münafık” adı verilir.(Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid, Bayrak Yayınları, s.72)

 

Allah´a İman

Âlemi yoktan yaratan, Allahü Teâlâ´dır. O Allah ki, öncesiz, diri, kadir, âlim, işiten, gören, dileyen, murâd edendir. Allah (c.c), araz değildir, cisim değildir, cevher değildir, suret ve şekil değildir, mahdut değildir, bir şeyin parçası veya cüz´ü değildir, bileşik değildir, sınırlı değildir. Cins ve keyfiyet ile vasıflanmaz, mekân­dan münezzehtir, üzerinden zaman cereyan etmez. O´na hiç bir şey ben­zemez. İlminden, kudretinden hiç bir şey hariç değildir. (A.g.e., s.79-81)

 

Allah (c.c)’ın Sıfatları

Allah´ın (c.c) ezelî ve zatıyla kaim, sıfatları vardır. Bu sıfatlar, zatının aynı da değildir, gayrı da de­ğildir.

Ehl-i Sünnetin bu inancı, bu sıfatlara malik birden fazla vücudun varlığı telâkkisini reddeder.

Allah´ın (c.c) ezelî sıfatları; ilim, kudret, hayat, kuvvet, işitmek, gör­mek, irade, meşiyyet, fiil, halk etmek, rızıklandırmak ve kelâmdır.

Allah (c.c), kelâm sıfatı ile konuşur. Kelâm, harf ve sesler cinsinden ol­mayıp Allah´ın (c.c) ezelî bir sıfatıdır. Allahü Teâlâ, bu kelâm sıfatıyla, kelâm edici, emredici, nehyedici ve ha­ber vericidir.

Allahü Teâlâ´nın kelâmı olan Kur’ân, mahlûk değildir.

Allah´ın (c.c) kelâmı, mahlûk değildir; ancak harf ve seslerden ibaret olan Kur´an (Kitap), mahlûk­tur.

Allahü Teâlâ´nın kelâmı olan Kur´an, mushaflarımızda (harfler ve kitabet şekliyle) yazılıdır. Kalplerimizde (hayal edilen lafızlarla) mah­fuzdur. Dillerimizde okunur. Kulaklarımızda duyulur. Fakat bunlara (mushaf, kalp dil ve kulaklara) hu­lûl etmez.

Tekvin, Allahü Teâlâ´nın ezelî sıfatıdır. Tekvîn; Allahü Teâlâ´nın âlemi ve âlemin parçalarından her birini, tayin ettiği vakitte, icat etmesidir. Tekvin sıfatı, bize göre, ya­ratılan şeylerden ayrıdır.

İrâde, Allahü Teâlâ’nın zatıyla, kaim olan ezeli bir sıfatıdır.

Fiil ve tahlîk (halk etme) sıfatları da, Allah´ın (c.c) ezelî sıfatlarındandır. Fiil, iş demektir. Tahlîk sı­fatı ise, yaratmak manasına gelir.

Terzîk sıfatı da aynı durumda olup, rızıklandırma demektir. Bu sıfatlar, tekvin sıfatına râcidirler.

İrade sıfatı da, Allah´ın (c.c) zatıyla kaim ezelî sı­fatlarından biridir.

İrade, birbirine zıt iki oluştan (meselâ; var veya yok olmadan) birinin, muayyen bir anda, vukuunu tercih demektir.

Allahü Teâlâ, kendi iradesi hususunda Kur´an´da şöyle buyuruyor:

“Onun emri, bir şeyi dilediği zaman, ona ancak ´ol´ demesinden ibarettir, O da oluverir.”(Yâ Sîn Sûresi, 82.)

“Sizi de, (elinizle) yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır.” (Saffât Sûresi, 96.)

Hülâsa; Allah (c.c), hayrı da şerri de irade eder. Fakat “Allah, kullarının küfrüne razı olmaz.”(Zümer Sûresi, 7.)  âyet-i kerimesine göre, küfre ve şerre rızası yok­tur.(Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid, Bayrak Yayınları, s.81-83)


Editör diğer yazıları